Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

Practical Philosophy - Master Course, 30 credits

718A03

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

András Szigeti, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

András Szigeti

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202303 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp
  • Godkänd Praktisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp
  • Godkänd Praktisk filosofi, fördjupningskurs 30 hp
  • Godkänd Praktisk filosofi, avancerad kurs 30 hp
  • Praktisk filosofi, magisterkurs med minst 22,5 hp godkända
    eller motsvarande
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala praktisk-filosofiska problem och teorier,
- breddade insikter på ytterligare något filosofiskt område,
- utvecklad förmåga att självständig hantera, producera och bedöma komplex argumentation,
- förmågan att självständigt genomföra en någorlunda omfattande forskningsuppgift.

Kursinnehåll

Kursens omfattning och uppläggning

Kursen omfattar 30 högskolepoäng. Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning (se ovan, kring det nationella samarbetet).

Seminarium, 7,5 högskolepoäng
Seminariet, som är obligatoriskt, kan presentera aktuell forskning eller ta upp något centralt och aktuellt problemkomplex.

Fritt vald kurs, 7,5 högskolepoäng
I samråd med handledare väljes en kurs som på ett lämpligt sätt kompletterar de kurser som togs på Praktisk filosofi, avancerad kurs. Utbudet av sådana kurser kan variera från termin till termin.

Uppsats, 15 högskolepoäng
Studenten skall genomföra en självständig forskningsuppgift.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.

Examination

Examination sker genom obligatoriska seminarier, uppsatser, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen. Magisteruppsatsen skall försvaras vid ett slutseminarium.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OPPO Opponering 0 hp U, G, VG
SEMI Seminarium 7.5 hp U, G, VG
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
VALD Fritt vald kurs 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.