Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Specialized Course in Practical Philosophy, 30 credits

718G03

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

András Szigeti, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

András Szigeti

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202403 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp
  • Praktisk filosofi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förtrogenhet med modern moralfilosofisk diskussion,
- använda fördjupade kunskaper om problem och teorier inom något av den praktiska filosofins områden,
- självständigt i uppsatsform behandla ett valt problem inom något av den praktiska filosofins områden.

Kursinnehåll

Moralfilosofi, 7,5 HP
I delkursen behandlas ett modernt moralfilosofiskt arbete, som framstår som centralt i dagens vetenskapliga diskussion.

Litteraturkurs till uppsats, 7,5 HP
Delkursen består av litteratur som ger bakgrundskunskaper till det valda uppsatsämnet. Litteraturen väljes i samråd med handledaren.

Uppsats, 15 HP
Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. Författandet av en uppsats innebär ett självständigt arbete med ett valt praktisk-filosofiskt problem eller vissa valda texter. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes i anslutning till problemet eller texten och visa den studerandes förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av seminarier och enskild handledning. Litteraturen till den moralfilosofiska kursen behandlas vid seminarier där den studerande förväntas aktivt deltaga med kommenterande referat och diskussion av den aktuella texten. Vid seminarierna behandlas också de färdigställda uppsatserna. Den studerande skall vid något tillfälle fungera som opponent.

Examination

Examination sker genom muntlig prövning, genom uppgifter som redovisas vid seminarierna samt genom ventilation av uppsats.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LITT Litteraturkurs till uppsats 7.5 hp U, G, VG
MORA Moralfilosofi 7.5 hp U, G, VG
OPPO Opponering 0 hp D
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.