Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Specialized Course in Theoretical Philosophy, 30 credits

720G03

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, Martin Berzell

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Filosofi, grundkurs 30 hp.
 • Filosofi, fortsättningskurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa kunskaper i modern teoretisk-filosofisk teoribildning och metod
 • självständigt i artikelformat identifiera och behandla ett valt problem inom något av den teoretiska filosofins områden
 • skriftligen producera en längre sammanhållen vetenskaplig text
 • utforma, planera och genomföra ett självständigt arbete inom givna tidsramar
 • muntligen presentera ett större vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

Modern analytisk filosofi (9 hp)

I delkursen avhandlas den analytiska filosofins moderna historia. Litteraturen håller en hög nivå av problematisering och illustrerar olika sätt att metodiskt närma sig de filosofiska frågorna. 

Individualiserad litteraturkurs (6 hp)

I delkursen ges en överblick över litteratur och bakgrundskunskaper till vetenskapliga arbetets tema.

Uppsats (15 hp)

Ämnet väljs i samråd med handledaren. I delkursen fördjupas, används och diskuteras för ämnet relevanta teorier i anslutning till ett självständigt vetenskapligt arbete. I kursen ingår att formulera en frågeställning, genomföra en undersökning och presentera resultatet skriftligt i enlighet med ämnets skrivtraditioner. Detta för att påvisa förmågan att på egen hand kunna genomföra ett filosofiskt resonemang. I kursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att granska och ge respons på ett annat självständigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av litteraturstudier, grupparbete, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Modern analytisk filosofi

 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: UV
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: D

Individualiserad litteraturkurs

 • individuella skriftliga och muntliga redovisningar, betygsskala: UV

Uppsats

 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment samt Deltagit i aktivt deltagande i seminarier. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på uppsatsen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INDI Individualiserad litteraturkurs 6 hp U, G, VG
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
EXA1 Modern analytisk filosofi, hemtenta 9 hp U, G, VG
RED1 Modern analytisk filosofi, muntlig redovisning 0 hp D
OPPO Opponering 0 hp D

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.