Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Specialized Course in Theoretical Philosophy, 30 credits

720G03

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, Martin Berzell

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Teoretisk filosofi, grundkurs 30 hp
  • Teoretisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa färdighet i att genomföra filosofisk analys,
- tillämpa kunskaper i teoretisk-filosofisk och vetenskapsfilosofisk teoribildning och metod,
- självständigt i artikelformat behandla ett valt problem inom något av den teoretiska filosofins eller vetenskapsteorins områden.

Kursinnehåll

Modern analytisk filosofi, 9 hp
I delkursen avhandlas den analytiska filosofins moderna historia. Litteraturen är gemensam för alla studenter och håller en hög nivå av problematisering och illustrerar olika sätt att metodiskt närma sig de filosofiska frågorna.

Individualiserad litteraturkurs, 6 hp
I delkursen orienterar sig studenten i det fält som utgör bakgrund till det för kursen valda ämnet för en större uppsats. Innehållet i denna litteraturkurs bestämmer studenten i samråd med handledaren.

Uppsats, 15 hp
Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och begränsas så att det kan ges en grundlig behandling i artikelformat. Uppsatsen bör innehålla någon utifrån argumentation hävdad tes. Uppsatsarbetet skall alltså visa att den studerande har förmåga att på egen hand genomföra ett filosofiskt resonemang.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av skrivande och av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer seminarier dels över litteratur, dels över uppsatser.

Uppsatsarbetet följs av handledaren. Den färdiga uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Att vara opponent på en seminarieuppsats är ett kurskrav.

Examination

Kursen examineras genom inlömnande av skriftliga arbeten fortföpande under kursens gång. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GEME Gemensam litteraturkurs 9 hp U, G, VG
INDI Individualiserad litteraturkurs 6 hp U, G, VG
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.