Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

Theoretical Philosophy 4, advanced course, 30 credits

720A01

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, Martin Berzell

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Teoretisk filosofi, grundkurs 30 hp
  • Godkänd Teoretisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp
  • Teoretisk filosofi, fördjupningskurs varav 22,5 hp godkända
    eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala teoretisk-filosofiska problem och teorier
- utvecklad förmåga att självständigt hantera, presentera och bedöma komplex argumentation, särskilt inom teoretisk-filosofiska debatter.

Kursinnehåll

Kursens omfattning och uppläggning

Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Delkurser: 22,5 hp
Tre delkurser omfattande 7,5 hp vardera. Studenten väljer i samråd med examinator och handledare kurser ur ett lokalt och nationellt utbud, som varierar från termin till termin.

Seminarium: 7,5 hp
Seminariet, som är obligatoriskt, kan presentera aktuell forskning eller ta upp något centralt och aktuellt problemkomplex.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.

Examination

Examination sker genom obligatoriska seminarier, uppsatser, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Delkurs 1 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Delkurs 2 7.5 hp U, G, VG
DEL3 Delkurs 3 7.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.