Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

Ethics of Artificial Intelligence, 7.5 credits

721G28

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Lars Lindblom

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2024 202413-202423 Engelska Ortsoberoende
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202413-202417 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202413-202417 Engelska Linköping

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
Engelska 6
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för begrepp, teorier och problem inom området tillämpad etik och den artificiella intelligensens (AI) etik
  • utveckla en teoretiskt grundad argumentation i problemområden knutna till AI
  • formulera teoribaserade politiska rekommendationer och bedömningar av en moralisk fråga rörande AI i en professionell miljö
  • uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument

Kursinnehåll

I kursen behandlas etiska frågor som väcks av utvecklingen av alltmer sofistikerade autonoma system, inklusive frågor om vilka krav som bör ställas på tekniken och varför, vilka sorters agenter som artificiella system utgör, om dessa kan anses vara moraliska agenter och om de kan tillskrivas ansvar för sina handlingar samt hur det yttersta ansvaret för artificiell intelligens (AI) bör hanteras och varför. I kursen läggs fokus på tre huvudområden av moralisk relevans för autonoma system och AI: ansvar för beslut fattade av artificiella agenter, partiskhet/diskriminering som ett resultat av AI-användning och vikten av delaktighet i utvecklingen av AI-system. I kursen tas teoretiska verktyg upp för att reflektera över etiska implikationer av utvecklingen inom AI, vilka krav som kan ställas på den här typen av teknik och hur den kan hanteras i samhället.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
  • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på individuellt skriftligt arbete samt Godkänt på aktivt deltagande i seminarier. Högre betyg grundas på det individuellt skriftliga arbetet. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 6 hp EC
SEMI Seminarier 1.5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.