Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

Ethics of Artificial Intelligence, 7.5 credits

721G28

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Palm, Lars Lindblom

Kursansvarig

Lars Lindblom

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) HT 2020 202043-202103 Engelska Ortsoberoende
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 202043-202047 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 202043-202047 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området tillämpad etik och den artificiella intelligensens (AI) etik,
- utveckla en teoretiskt grundad argumentation i problemområden knutna till AI,
- formulera teoribaserade politiska rekommendationer och bedömningar av en moralisk fråga rörande AI i en professionell miljö,
- uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument.

Kursinnehåll

Kursen behandlar etiska frågor som väcks av utvecklingen av alltmer sofistikerade autonoma system, inklusive frågor om vilka krav som bör ställas på tekniken och varför, vilka sorters agenter som artificiella system utgör, om dessa kan anses vara moraliska agenter och om de kan tillskrivas ansvar för sina handlingar samt hur det yttersta ansvaret för artificiell intelligens (AI) bör hanteras och varför. Kursen fokuserar på tre huvudområden av moralisk relevans för autonoma system och AI: ansvar för beslut fattade av artificiella agenter, partiskhet/diskriminering som ett resultat av AI-användning och vikten av delaktighet i utvecklingen av AI-system. I kursen tas upp teoretiska verktyg för att reflektera över etiska implikationer av utvecklingen inom AI, vilka krav som kan ställas på den här typen av teknik och hur den kan hanteras i samhället.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.  Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Kursen använder digitala interaktiva undervisningsmetoder och applikationer, vilket inkluderar videoklipp, anteckningar, frågesport och självtest.

Undervisningsspråket är engelska. 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och individuellt skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 6 hp EC
SEMI Seminarier 1.5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.