Globalisation and Global Justice, advanced course, 7.5 hp

Globalisation and Global Justice, advanced course, 7.5 credits

721A50

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Lars Lindblom, Elin Palm

Kursansvarig

Lars Lindblom, Elin Palm, Elisabeth Furberg

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm, Lars Lindblom

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202146-202150 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202146-202150 Engelska Linköping

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för och analysera begrepp, teorier och problem inom området för globalisering,
- redogöra för och analysera teorier och problem i diskussionen omkring global rättvisa,
- beskriva och kritiskt granska etiska problem och argument i diskussionen om global rättvisa,
- argumentera för en ståndpunkt i diskussionen om global rättvisa,
- uppvisa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till positioner och argument inom globalisation och global rättvisa.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på teorier om globalisering och teorier om global rättvisa. En central fråga är begreppet global rättvisa, dess olika tolkningar, dess relation till mänskliga rättigheter, dess konsekvenser för nya globala aktörer som frivilligorganisationer och företag, dess berättigande och olika föreslagna metoder för dess genomförande. Texter som analyserar ämnesområdet studeras.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre uppsats och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Aktivt deltagande i seminariediskussionerna krävs. Kursen examineras genom ett mindre uppsatsarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EX01 Seminars 2.5 hp U, G
EX02 Individual Examination 5 hp EC

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.