Biomedical Ethics, advanced course, 7.5 hp

Biomedical Ethics, advanced course, 7.5 credits

721A52

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kristin Zeiler, Elin Palm

Kursansvarig

Kristin Zeiler

Studierektor eller motsvarande

Lars Lindblom

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Engelska Linköping

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp i något huvudområde inkl 15 hp självständigt arbete
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa fördjupad kunskap i etik genom studium av problem inom biomedicinsk etik,
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området biomedicinsk etik,
- analysera problem inom biomedicinsk etik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom biomedicinsk etik,
- uppvisa en öppen och kritisk attityd till positioner och argument inom biomedicinsk etik.

Kursinnehåll

Biomedicinsk etik är studiet av etiska problem som väcks inom biomedicin. Viktiga områden är biomedicinsk forskningsetik och klinisk etik. Kursen fokuserar på problem relaterade till exempelvis assisterad befruktning, genetisk testning, kliniska möten, livets slutskede, resursallokering inom hälso- och sjukvården och djurförsök. Fall liksom teoretiska argument diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Arbete med webbresurser kan komma att erbjudas. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EX01 Seminars 2.5 hp U, G
EX02 Individual Examination 5 hp EC

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.