Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 hp

Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 credits

722A04

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Hans Andersson

Kursansvarig

Hans Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 202034-202043 Engelska Linköping
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Lärandemål

Kursen syftar till att stärka studentens förmåga att agera och arbeta i samtida och framtida organisationer, samt reflektera kring modebetonade, populära begrepp inom forskning om ledning.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala strategiska begrepp och idéer samt utvecklingen av forskningsområdet strategisk ledning
 • exemplifiera och förklara skillnader och likheter mellan olika sätt att tänka kring strategi
 • visa förmåga att jämföra idéer och ämnen från olika strategiska skolor 
 • använda modeller och begrepp
 • särskilja samt välja mellan lämpliga teorier och modeller som passar för olika situationer 

Studenten kommer att lära sig att arbeta i olika kulturella, etniska och nationella team

Kursinnehåll

Kursen innehåller både klassiska och samtida perspektiv på strategi. Den klassiska synen representerar normen inom strategifältet, dvs. modeller och begrepp som studenter som läser strategi förväntas kunna. Dessa modeller och begrepp kompletteras med mer samtida idéer om strategi, och fungerar som verktyg för att ifrågasätta de klassiska idéerna. 

Kursen behandlar aspekter kring konkurrensfördelar som sträcker sig från företags interna resurser, till marknadens och kundens roll i den värdeskapande processen.

Kursen behandlar följande:

 • konkurrens och konkurrensfördelar
 • branschanalys
 • värdeskapande
 • innovation
 • resursbaserad strategianalys
 • dynamiska förmågor
 • estetiska och symboliska strategidimensioner

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av en kombination av uppgifter, projekt, inläsning, seminarier och föreläsningar. Aktivt studentdeltagande krävs. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom individuella uppgifter och gruppuppgifter. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESSÄ Essä 3 hp U, G
PRO1 Projekt 3 hp U, G
SEM1 Seminarium inkl spel 3 hp U, G
EXA2 Written examination 6 hp U, G

Böcker

MacKay, Brad et al. , (2020) Strategy : Theory, Practice, Implementation Oxford: Oxford University Press

ISBN: 9780198779421

Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.