Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument, 15 hp

Financial Risk Management - Portfolio Theory and Derivatives, 15 credits

722A11

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att kursen Finansiell ekonomi (”Corporate Finance”) eller motsvarande är avklarad samt att Kredit och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv (”International Finance”) eller motsvarande är genomgången.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande:

 • ha en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om finansiell investering och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument
 • ha förmåga att självständigt bygga portfölj- och derivatmodeller i Excel med stöd av enkel VBA programmering
 • ha förmåga att självständigt värdera derivatinstrument (forwards, futures, swappar och optioner) samt redogöra för instrumentens olika egenskaper
 • ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation
 • ha förmåga att självständigt via finansiella databaser inhämta finansiell information, tolka den och kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistikprogram i syfte att konstruera bättre tillgångsallokeringar
 • ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma policy/strategidokument för förvaltning av finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt tillgängliga/tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker
 • ha förmåga att självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering
 • ha kunskap om och förmåga att kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering ("Behavioural Finance")

Kursinnehåll

Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på aktie- och derivatmarknader. De teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av finansiella Excel-modeller och statistiska metoder. Kursen tar ett helhetsperspektiv och behandlar också kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och riskhantering. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader.

På kursen tas följande upp:

 • konstruktion av värderings- och riskhanteringsmodeller i Excel
 • programmering i VBA i syfte att automatisera inhämtning av finansiell data och automatisering av beräkningar i Excel
 • optionsmarknaden och optionsstrategier
 • värdering av terminsinstrument, swappar och optioner
 • implementering av hedgestrategier
 • känslighetsanalys av derivatpositioner via grekerna
 • optioners implicita volatiliteter
 • portföljvalsteori och beräkning av optimala tillgångsallokeringar med stöd av Excel
 • faktormodeller och portföljsammansättning
 • pristeorier och bearbetning av ingångsdata
 • utvärdering av portföljförvaltning
 • policy, policydokument och investeringsprocessen

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar, finanslaborationsövningar, caseseminarier och litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av finanslaboration, caseövning, aktivt seminariedeltagande, skriftlig rapport och skriftlig dugga.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 12 hp U, G, VG
DUGG Dugga, finansiell riskhantering 3 hp U, G

Böcker

Bodie, Kane & Marcus, Investments and Portfolio Management, senaste upplagan, McGraw-Hill.
Hull, John, Options, Futures and Other Derivatives, senaste upplagan, Prentice Hall.
Nofsinger, John, The Psyhology of Investing, senaste upplagan, Prentice Hall.

Övrigt

Blomvall & Söderbäck, Excel och VBA guide - En inledande guide med fokus på finans, Linköpings universitet. (Tillhandahålls vid kursstarten.)
 

Kurskompendier och examensarbeten som tillhandahålls under kursens gång.


OBS! Ej nödvändigt att ha tillgång till senaste upplagan av huvudläroböckerna ovan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.