Ekonomisk styrning, 15 hp

Management Control System, 15 credits

722A14

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Henrik Nehler

Kursansvarig

Henrik Nehler

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
and
160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • demonstera forskningsnära kunskaper om ekonomisk styrning
 • självständigt analysera och lösa styrningsproblem i olika typer av organisationer och företag
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till klassiska och moderna styrtekniker

Kursinnehåll

I denna kurs betraktas företaget ur ett finansiellt perspektiv där en viktig målsättning är att uppfylla kapitalmarknadens avkastningskrav för överlevnad. För att skapa en helhetssyn hos studenten betonas kopplingar till organisationens omvärldsförutsättningar och strategi. Den finansiella styrningen syftar till att implementera strategier och att säkerställa en effektiv och produktiv resursanvändning. Vid implementeringen används olika typer av styrningsprocesser som tillsammans bildar ett självreglerande och självlärande styrsystem. Det ekonomiska ansvaret kan delegeras till olika organisatoriska enheter där målformulering, redovisning och kontroll sker med olika typer av redovisningsmått.

I kursen granskas även den finansiella styrningens begränsningar och vilka alternativa metoder och mått som kan användas för att utveckla styrningens kvalitet. Härvid inriktas intresset särskilt mot att öka studenternas förmåga att förstå och använda aktivitetsorienterade och balanserade styrmodeller. Kursen utgår från och sammanfattar studenternas kunskaper inom redovisning, finansiering och organisation. Från denna bas utvecklas förmågan att tillgodogöra sig forskningslitteratur inom styrningsområdet och att använda klassiska och moderna styrningstekniker på ett insiktsfullt sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, företagsspel, seminarier och fallstudier. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen eller delar av kursen och examination kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftlig redovisning av fallstudier i grupp, betygsskala: UG
 • muntlig redovisning av fallstudier i grupp, betygsskala: UG
 • företagsspel i grupp, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment, för Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG
DUGG Dugga 0 hp U, G, VG
CAS2 Case 7.5 hp U, G, VG

Duggan är ej obligatorisk.

Böcker

Merchant, Kenneth A., Van der Stede, Wim A., (2017) Management control systems : performance measurement, evaluation and incentives 4. ed. Harlow : Pearson, 2017

ISBN: 9781292110554

Artiklar

Artiklar anvisas i Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.