Industriell marknadsföring och Supply Chain Management, 15 hp

Industrial Marketing and Supply Chain Management, 15 credits

722A29

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christian Kowalkowski

Kursansvarig

Christian Kowalkowski

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, att de särskilda behörighetsreglerna (tröskelreglerna), vilka gäller till fördjupningsdelen inom Civilekonomprogrammet och Internationella civilekonomprogrammet, är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande, på ett teoretiskt initierat sätt, kunna:

 • diskutera, analysera och reflektera runt aktuella teorier inom industriell marknadsföring och supply chain management
 • diskutera och analysera samspelet mellan marknadsföring och logistik
 • diskutera och analysera samspelet mellan strategiska beslut och operativ effektivitet
 • genomföra en strategisk analys av ett företag ur ett integrerat perspektiv
 • kommunicera marknadsförings- och supply chain-fokuserade analyser

Kursinnehåll

Modulerna i kursen skapar tillsammans en helhetsbild över samspelet mellan marknadsförings och supply chain management samt en utblick i aktuella och nutida teoriströmmningar. Dessa moduler kan komma att ändras beroende på hur forskningsfronten ser ut inom dessa respektive områden.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är modulbaserad. Varje modul innehåller ett antal föreläsningar och/eller seminarier. Seminarierna är obligatoriska och poänggivande. Kursen innehåller också ett integrerande projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av, förutom närvaro på obligatoriska moment, två delar:

 • muntlig examination med fokus på den ingående litteraturen
 • projektarbete i form av ett större arbete (i grupp) i den avslutande och integrerande modulen. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarier 3 hp U, G
PROJ Projektarbete 5 hp U, G, VG
EXAM Muntlig examination 7 hp U, G, VG

Böcker

Kindström, Daniel, Kowalkowski, Christian, Parment, Anders, (2012) Marknadsföring mellan företag 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097333

 

Komplett litteraturlista finns på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.