Företagsfinansiering och företagsvärdering, 15 hp

Corporate Finance and Valuation, 15 credits

722A33

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Öystein Fredriksen

Kursansvarig

Öystein Fredriksen, Rickard Wilhelmsson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, att de särskilda behörighetsreglerna (tröskelreglerna), vilka gäller till fördjupningsdelen inom Civilekonomprogrammet och Internationella civilekonomprogrammet, är uppfyllda.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

  • värdera och diskutera värdet på företag i olika utvecklingsfaser
  • förstå hur finansieringsmarknaden i Sverige arbetar, från tidiga venture capital till leverage buyout
  • analysera hur företag skapar värde

Kursinnehåll

Sammantaget syftar kursen till att förbereda studenterna för att kunna verka inom finansbranschen inom bl.a. företagsanalys, företagsvärdering och företagsfinansiering.

Kursen inriktas mot företagsfinansiering i företagets alla utvecklingsfaser. Detta innebär att följande delområden kan identifieras:

  • Riskkapital och riskkapitalmarknaden, denna del fokuserar på hur den svenska riskkapitalmarknaden fungerar och behandlar frågor som: Hur värderar riskkapitalister helt unga företag? På vilka sett bidrar riskkapitalisterna till portföljföretagens utveckling? Hur arbetar ”investment managers” i riskkapitalbolagen?
  • Aktievärdering och aktiemarknaden, denna del behandlar de väsentligaste modellerna vid värdering av aktier och företag och även börsnoterade företag varför speciell uppmärksamhet ägnas hur aktiemarknaden fungerar. Här behandlas vilka andra faktorer än värderingsresultatet som styr utvecklingen av en akties värdering.
  • Finansiering av mogna företag, denna del inriktas mot mogna och större företag. Här fokuseras mot utköp som finansieringsform och studenterna kommer lära sig göra analyser som private equitybolagen använder.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Kursen är till stor del problembaserad där studenterna förväntas ta ansvar för sitt eget lärande. Kursen bygger på en föreläsningsserie där den teoretiska basen presenteras samt flertalet inbjudna gästföreläsare med praktisk erfarenhet belyser de olika problemområden. Studenterna kommer i grupper arbeta med flertalet praktikfall som används för att knyta de teoretiska diskussionerna närmare praktiken.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig och individuell tentamen dels genom obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter under kursens gång. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Företagsvärdering 1 1.5 hp U, G
GRP2 Företagsvärdering 2 4 hp U, G, VG
GRP3 LBO-rapport 2 hp U, G, VG
CAS4 Caselösningar 1.5 hp U, G
EXA1 Dugga 6 hp U, G, VG

Böcker

Damodaran, Aswath, (2012) Investment valuation. tools and techniques for determining the value of any asset, third edition 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012

ISBN: 9781118011522, 111801152X, 9781118130735, 9781118206546, 9781118206553, 9781118206560, 9781118206577, 9781118206584, 9781118206591

eller senaste tillgängliga version.

Nofsinger, John R., The psychology of investing 6th ed.

eller senaste tillgängliga version.

Rosenbaum, Joshua, Pearl, Joshua, (2013) Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers and Acquisitions

ISBN: 9781118656211, 9781118472200

Övrigt

Fler kompendier, böcker och case kan tilllkomma. Komplett litteraturlista finns tillgänglig på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.