Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp

Master Thesis in Business Administration, 30 credits

722A35

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Lena Högberg, Pernilla Broberg, Öystein Fredriksen, Lars Witell

Kursansvarig

Lena Högberg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till ett civilekonomprogram vid Linköpings universitet samt är godkänd på 160 hp av programmets kurser.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom området företagsekonomi. 

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • visa kunskap om företagsekonomins vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa såväl brett kunnande inom det företagsekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda företagsekonomiområdet
 • visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det företagsekonomiska området

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att med företagsekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera företagsekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • visa förmåga att inom företagsekonomin som ämnesområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

 

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska och problemlösande förmåga. Detta görs genom att den studerande identifierar och behandlar ett företagsekonomiskt problem inom vald inriktning. Kursen syftar vidare till att skapa kunskaper om, samt ge en förståelse för att självständigt planera, genomföra samt presentera en vetenskaplig rapport. Därtill avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter. Arbetet skall ha en empirisk förankring.

Examensarbetet skall väsentligen bygga på de fördjupade teoretiska kunskaper som inhämtats i inriktningskurserna (fördjupningskurserna) under termin 7. Examensarbetet bygger också i hög grad på de kunskaper i företagsekonomisk och samhällsvetenskaplig metod samt färdigheter i akademiskt skrivande som inhämtas under programmet

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen inleds med en föreläsnings- och seminarieserie om utformning och design av examensuppsatsprojekt. Det fortsatta arbetet bedrivs dels i form av arbetsseminarier, dels genom enskild handledning med en för arbetet särskilt utsedd handledare. Under arbetets gång skall studenten fortlöpande ta del av andra gruppers arbete och därvid läsa, värdera, kommentera, presentera, försvara och opponera på såväl eget som andra gruppers arbetsmaterial. Uppsatsarbetet betonar i stor utsträckning den studerandes självständiga ansvar vilket bland annat innebär att handledares styrning tonas ned för att därmed skapa förutsättningar för individuell frihet, kreativitet och personligt ansvarstagande.

Examination

Examinationen omfattar:

 • aktivt deltagande under seminarieserien
 • framläggning och försvar av examensarbetet vid ett offentligt seminarium 
 • opposition på annans examensarbete
 • aktivt deltagande vid ytterligare minst fyra framläggningar av examensarbeten

Detaljerad information om betygskriterier och poängfördelning återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 27 hp U, G, VG
TPRO Thesis Proposal 1 hp U, G
PRES Presentation och försvar 0.5 hp U, G
OPPO Opponering 0.5 hp U, G
NÄRV Närvaro slutseminarieserie 1 hp D

Böcker

Litteraturen är specifik för respektive uppsats, ingen obligatorisk litteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.