Innovation and Project Management, 15 hp

Innovation and Project Management, 15 credits

722A41

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022.

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Andrea Fried

Kursansvarig

Andrea Fried

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) 201944-202003 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
områdesbehörighet 4 (engelska B matematik C och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b/3c, samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
samt
160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna såväl muntligen som skriftligen syntetisera kunskap som uppnåtts genom läsning, diskussion, erfarenheter och fall inom området innovation och projektledning.

Skicklighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:

 • analysera komplexa situationer, identifiera mönster och problem för att föreslå lösningar inom området innovation och projektledning
 • reflektera över utfallen av olika valmöjligheter utifrån teoretiska perspektiv inom fältet.

Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten ha utvecklat ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i förhållande till det som lästs och upplevts inom fältet innovation och projektledning.

Kursinnehåll

Den här kursen tar sin utgångspunkt i det kunskapsbaserade synsättet på företag (knowledge-based theory of the firm), vilket hävdar att företags förmåga att integrera olika specialistkompetenser är avgörande för framgångsrik innovation och produktutveckling. Utifrån ett sådant perspektiv diskuteras möjligheterna för kunskapsintegration i och mellan projekt. Vidare diskuteras projektbaserade organisationer, vilka är vanligt förekommande för att organisera innovation och produktutveckling. Så här långt i kursen har fokus legat på innovation och produktutveckling inom gränserna för ett enskilt företag. I kursens sista del behandlas radikal innovation och innovationsdynamik för att därigenom anta ett mer kritiskt förhållningssätt till vilka möjligheter det finns att organisera för och leda innovation, t.ex. kan konstateras att många av de mest radikala innovationerna inte har realiserats inom ramen för omsorgsfullt ledda projekt där specialister från olika fält har integrerat sina kunskaper.

Undervisnings- och arbetsformer

Följande undervisningsformer används under kursen;

 • Föreläsningar, kompletterade med individuell inläsning används för att introducera studenterna till forskning inom området och lägga en teoretisk grund för området.
 • Fallstudier, där studenterna får möjlighet att tillämpa de kunskaper som de har nått genom att lyssna till föreläsningar och läsa litteratur för att därigenom visa en förmåga att använda denna som grund för att analysera komplexa situationer och föreslå relevanta lösningar.
 • Interaktiva seminarier där de ovan nämnda fallstudierna diskuteras och kritiskt reflekteras kring.

Kursen är designad för att uppmuntra aktivt deltagande och studenterna förväntas delta i interaktiva och dialogbaserade lärandesituationer.

Examination

Kursen examineras löpande genom ett antal olika typer av examinationsformer.

 • Skriftliga litteraturduggor (individuella)
 • Fallstudier (gruppbaserade)
 • Författandet av ett forskningsförslag (research proposal) (parvis)

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
WORK Individual work 1.5 hp U, G
PROP Course Paper 6 hp U, G
CAS1 Caseworks 7.5 hp U, G

Övrigt

The literature consists of articles. More information will be provided on LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.