Management Control Systems, 7.5 hp

Management Control Systems, 7.5 credits

722A46

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Andrea Fried

Kursansvarig

Andrea Fried

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation
  • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande) alternativt, kandidatexamen varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • stödja verksamhet i olika delar av organisationen.
  • kommunicera ekonomisk information till personer i en organisation.
  • bedöma produktivitet och effektivitet i prestationer.
  • rekommendera åtgärder som bör vidtas för att uppnå en organisations mål samt hur dessa kan implementeras
  • föreslå hur individer kan motiveras att agera på ett målkongruent sätt.

Kursinnehåll

Kursen ska utveckla studenternas kunskaper och förståelse för hur chefer påverka andra medlemmar i en organisation att genomföra strategier på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Kursens centrala fokus är genomförandet av strategi och en effektiv användning av resurser för att uppnå en organisations mål. I synnerhet ska kursen ge kunskap, tillämpning och analytisk förmåga att komponera ledningssystem och hantera företagets prestation. Styrning innebär en mängd olika aktiviteter som studenterna ska kunna hantera efter avklarad kurs. Studenterna kommer att introduceras till styrningen natur, dess bakgrund, definition och teoretiska ramverk. Kursen fokuserar sedan på tre viktiga aspekter av styrning. Först diskuteras styrningens miljö och omvärld. Det kommer att hjälpa studenterna att bedöma strategier och beteende i organisationer. Studenterna kommer sedan att lära sig att komponera ansvarscentrum och målkongruenta transferpriser. För det andra, kommer fokus att ligga på beteendekonsekvenser av strategisk planering och budgetering. I detta avsnitt kommer studenter att bedöma problem med resultatmätning och hantering av kompensation. Slutligen kommer studenterna under kursens gång att lära sig att kontrastera olika strategier, organisationstyper, multinationella företag och projektmiljöer som situationspåverkande faktorer inom styrning.

Undervisnings- och arbetsformer

Den pedagogiska kärnan i denna kurs består av case (fallstudier) som representerar styrningspraxis. Casen ska utmana studenterna att analysera och bedöma styrningsrelaterade situationer av beslutsfattande i organisationer. Studenterna måste bedöma och försvara styrlösningar där ingen enskild, enkel rekommendation kan ges. Caseseminarier kommer att stödjas av föreläsningar för att ge en teoretisk grund. Varje vecka kommer att fokusera på en särskild aspekt av styrning. Casen kommer att förberedas och försvaras av studentteam. Varje team väntas presentera och diskutera sin analys. Teamen ska också lämna in en kort analytisk rapport inför varje casetillfälle. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen är utspridd över hela kursperioden och genomförs i både individuell och team-baserad form.

  • Skriftligt tentamen (individ)
  • Case seminarier (team) med muntliga och skriftliga prov.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Case Seminars 4 hp EC
EXAM Written Literature Test 3.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.