Entreprenörskap och organisatorisk förändring, 15 hp

Entrepreneurship and Organizational Change, 15 credits

722A51

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022.

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Birgitta Sköld

Kursansvarig

Birgitta Sköld

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
områdesbehörighet 4 (engelska B matematik C och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b/3c, samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
samt
160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande, på en avancerad nivå, kunna:

 • syntetisera kunskap om entreprenörskap och organisatorisk förändring, inhämtad genom läsning, diskussioner, erfarenheter och fallstudier, och uttrycka detta muntligt och skriftligt
 • kritiskt och oberoende diskutera klassisk och nutida forskning om entreprenörskap och dess koppling till organisatorisk förändring
 • beskriva kritiska frågor inom de teoretiska fälten entreprenörskap och organisatorisk förändring, och positionera dem i relation till varandra och till andra fält
 • diskutera förutsättningarna för organisatorisk förändring genom entreprenörskap i privat sektor såväl som inom offentlig sektor och inom civilsamhällets organisationer
 • diskutera förutsättningar för förändring genom entreprenörskap i flera regioner i världen, samt globaliseringens roll
 • analysera komplexa entreprenörskapsprocesser i olika kontexter, samt identifiera problem och diskutera lösningar
 • kritiskt och oberoende diskutera diskurs och policy om entreprenörskap 
 • visa en kritisk och reflexiv attityd till vad de läser och upplever inom fälten entreprenörskap och organisatorisk förändring

Kursinnehåll

Målet med kursen är att fördjupa och bredda studentens kunskap och förståelse för entreprenörskap och dess roll för organisatorisk förändring.
Studenterna kommer att lära sig organisatoriska perspektiv på entreprenörskap, liksom entreprenörskapsperspektiv på organisering. Klassiska likväl som nutida synsätt på entreprenörskap och organisatorisk förändring diskuteras i kursen, samt organisatorisk förändring och entreprenörskap i olika sektoriella och nationella kontext. Fördjupningar kommer att ske inom exempelvis följande områden:

 • Entreprenörskap som mål och medel för organisatorisk och strukturell förändring i västerländska ekonomier samt på tillväxtmarknader i den globala ekonomin.
 • Entreprenörskapets sociala konstruktion visavi mångfald och förändring i organisationer. 
 • Entreprenörskap och medarbetardriven innovation visavi ledardriven förändring.
 • Metoder för att förstå respektive stödja entreprenörskap och organisatorisk förändring på olika nivåer.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenterna kommer att lära sig genom självstudier av artiklar och böcker, i kombination med teoretiskt såväl som praktiskt orienterade grupparbeten, seminarier, föreläsningar och gästföreläsningar. Studenterna måste förbereda uppgifter inför seminarierna, både individuellt och i grupp.

Examination

Kursinnehållet examineras kontinuerligt under kursen genom gruppuppgifter, som rapporteras skriftligt och muntligt, liksom genom en individuell skriftlig examination vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Skriftlig examination 6 hp U, G, VG
GRP1 Grupprojekt 6 hp U, G, VG
ESS1 PM 3 hp U, G

Under omarbetning!

Ordinarie litteratur

Böcker

Samuelsson, Mikael, Söderblom, Anna, (2016) Entreprenörskap : individ, företag, samhälle 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144080826

Huvudbok.

Övrigt

Huvudboken kompletteras med forskningsartiklar och rapporter, vilka framgår i kursens Lisam-sida. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Nielsen, S. L., (2012) Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play Cheltenham : Edward Elgar, 2012

ISBN: 9780857935311, 0857935313, 9780857935298, 0857935291, 9780857935304, 0857935305

Referenslitteratur för studenter som inte läst grundkursen i entreprenörskap!

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.