Företags- och personalekonomi, 7.5 hp

Business Administration from a Human Resource Perspective, 7.5 credits

722G06

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Maass

Kursansvarig

Stefan Maass

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202450-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande företagsekonomiska begrepp och tänkesätt
  • beskriva och förstå företagsekonomiska aspekter av personalarbetets funktion i organisationens strategiska och operativa miljö
  • beskriva och förklara vanliga ekonomistyrningsmodellers samverkan med personalarbetets struktur och process
  • välja och tillämpa kalkylmodell vid olika beslutssituationer
  • problematisera företagsekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av personalstrategiska aktiviteter och beslut
  • kritiskt granska och värdera brister och förtjänster hos olika kalkylmodeller.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en problematisering av organisationen som fenomen, genom vilken centrala styrmekanismer och företagsekonomiska begrepp introduceras. Kursen behandlar olika principer och modeller för planering och uppföljning som stöd för ekonomiska beslut. Olika sätt att beräkna företagsekonomiska konsekvenser av personalrelaterade aktiviteter behandlas såväl teoretiskt som praktiskt, inklusive principer och modeller för planering, styrning och uppföljning för att uppnå en företagsekonomiskt effektiv verksamhet inom HR-området.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, olika former av övningar samt grupparbeten. Självstudier är ett viktigt inslag i kursen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom skriftliga, individuella tentamin samt genom inlämningsuppgifter och projektarbeten i gruppform. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
DUGG Dugga 0 hp D

Böcker

Andersson, Göran, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag - Övningsbok

ISBN: 978-91-44-08138-0

Andersson, Göran, ekonom, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag 7. uppl.

ISBN: 9789144080963

Catasús, Bino, Högberg, Olle, Johrén, Anders, (2012) Boken om personalekonomi 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147087174

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.