Företaget och den globala marknaden, 4 hp

The Firm and the global market, 4 credits

722G41

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Hans Sjögren

Kursansvarig

Hans Sjögren

Studierektor eller motsvarande

Mimmi Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 1 (HT 2017) 201734-201736 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet ShA och MaC.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för framväxten av dagens svenska företagsstruktur
 • redogöra för globaliseringsbegreppet och kunna analysera hur globalisering påverkar nationers konkurrenskraft samt villkoren för företagande
 • förklara och utveckla begrepp kring effektivitet, konkurrensförmåga och konsumtion
 • redogöra för grundläggande begrepp inom internationell handel och kunna analysera nationers roll i den globala marknaden
 • visa kunskaper om företags villkor och förutsättningar i en globaliserad ekonomi
 • analysera globaliseringens följder för nationers ekonomiska situation
 • analysera globaliseringens följder för företags förutsättningar att vara konkurrenskraftiga

Kursinnehåll

 • Introduktion till nationalekonomiska perspektiv samt en exposé över ämnesområdet
 • Globaliseringens utveckling under 1900-talet och dess implikationer för nationers och företags situation och konkurrenskraft
 • Tillämpning av globaliseringsbegreppet på nationell nivå samt på företagsnivå
 • Analys av en nations förmåga att vara konkurrenskraftig på en global marknad
 • Analys av ett företags förmåga att vara konkurrenskraftig på en global marknad
 • Analys av globaliseringens mekanismer och drivkrafter, samt hur de påverkar konsumtion och konkurrensförmåga

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av ett antal föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna syftar till att hjälpa den studerande att strukturera kursinnehållet. Under seminarierna diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur samt med uppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig tentamen samt seminarieuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.