Företaget och den globala marknaden, 4 hp

The Firm and the Global Market, 4 credits

722G41

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hans Sjögren

Kursansvarig

Hans Sjögren

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 1 (HT 2022) 202234-202236 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för framväxten av dagens svenska företagsstruktur
 • redogöra för globaliseringsbegreppet och kunna analysera hur globalisering påverkar nationers konkurrenskraft samt villkoren för företagande
 • förklara och utveckla begrepp kring effektivitet, konkurrensförmåga och konsumtion
 • redogöra för grundläggande begrepp inom internationell handel och kunna analysera nationers roll i den globala marknaden
 • visa kunskaper om företags villkor och förutsättningar i en globaliserad ekonomi
 • analysera globaliseringens följder för nationers ekonomiska situation
 • analysera globaliseringens följder för företags förutsättningar att vara konkurrenskraftiga

Kursinnehåll

 • Introduktion till nationalekonomiska perspektiv samt en exposé över ämnesområdet
 • Globaliseringens utveckling under 1900-talet och dess implikationer för nationers och företags situation och konkurrenskraft
 • Tillämpning av globaliseringsbegreppet på nationell nivå samt på företagsnivå
 • Analys av en nations förmåga att vara konkurrenskraftig på en global marknad
 • Analys av ett företags förmåga att vara konkurrenskraftig på en global marknad
 • Analys av globaliseringens mekanismer och drivkrafter, samt hur de påverkar konsumtion och konkurrensförmåga

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av ett antal föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna syftar till att hjälpa den studerande att strukturera kursinnehållet. Under seminarierna diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur samt med uppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig tentamen samt seminarieuppgifter.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 2 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete 2 hp U, G

Böcker

Aldén, Lina m.fl., (2017) Nationalekonomins frågor

ISBN: 9789144114934

Sjögren, Hans, (2017) Familjedynastier : så blev Sverige rikt Första upplagan Stockholm : Volante, [2017]

ISBN: 9789188123923

Sjögren, Hans, (2015) Högtryck : SAS och omvandlingen 1. uppl. Stockholm : Dialogos, 2015

ISBN: 9789175042848

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.