Kalkylering och budgetering, 7 hp

Management Accounting, 7 credits

722G46

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mehran Noghabai

Kursansvarig

Mehran Noghabai

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2018) 201807-201812 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för olika kalkyleringsmetoder och underliggande principer för dem samt kunna redogöra för deras användningsområden i organisationer
  • visa kännedom om olika budgeteringsmetoder och om budgeteringens roll i organisationers styrsystem

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika principer och modeller för kalkylering och budgetering. Ett betydelsefullt inslag är hur olika kostnadsbegrepp och kalkyleringsmetoder används för att belysa olika besluts ekonomiska konsekvenser. Vidare behandlas utformningen av olika ekonomiska styrsystem med hänsyn tagen till organisationens uppgift och struktur, samt ekonomiska data och rutiner som berör interna intressenter i organisationen. Dessutom studeras budgetering av verksamheter och olika budgeteringsmetoder och budgetprocesser belyses. Vidare problematiseras budgeteringens roll som styrinstrument. Kursen behandlar även kompletterande och alternativa styrmetoder som förts fram i den debatt om ekonomistyrningens roll som pågått de senaste decennierna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och case-seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig och enskild tentamen samt genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 1 hp U, G
TENT Skriftlig tentamen 6 hp U, G, VG
DUGG Frivillig dugga 0 hp D

Böcker

Andersson, Göran, Funck, Elin K., (2017) Ekonomistyrning : beslut och handling Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144115047

Andersson, Göran, Funck, Elin K., (2017) Ekonomistyrning : beslut och handling Övningsbok Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144115054

Övrigt

Formelsamling samt material innehållande föreläsningsunderlag och övningsuppgifter finns tillgängliga för kursdeltagare på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.