Organisation och ledning, 7 hp

Organisation and Management, 7 credits

722G55

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2016) 201647-201651 Svenska Linköping O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2016) 201647-201651 Svenska Linköping O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2016) 201647-201651 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörigheter som gäller till programmet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva organisationer och organisationers effektivitet utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv, samt kritiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över sitt eget lärande
 • identifiera och beskriva strukturer och processer på individ-, grupp och övergripande nivå i organisationer
 • välja och motivera perspektiv och modeller samt använda dessa för att analysera effektivitet i organisationer
 • kommunicera sin kunskap om organisationer, såväl muntligt som skriftligt
 • reflektera över och använda några centrala begrepp och modeller relaterade till det egna lärandet
 • diskutera några grundläggande vetenskapsteoretiska problemställningar som påverkar beslut om metodval inom samhällsvetenskap.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • organisationers effektivitet, ledarskap och makt, förhållandet mellan organisation, individ och grupp, kultur och motivation, mål och strategi och organisationens omgivning
 • grundläggande begrepp och perspektiv med relevans för fortsatta studier i ekonomi
 • förhållningssätt till kunskap, kritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, samt betydelsen av och förmågan att självständigt kunna söka litteratur samt värdera den litteratur man sökt fram.

Undervisnings- och arbetsformer

Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier och förberedelser till seminarier på egen hand eller tillsammans med andra studenter. Som stöd för det självständiga arbetet tillkommer lärarledd undervisning, som organiseras i form föreläsningar och seminarier. Den del av kursen där formella/schemalagda möten sker mellan studenterna organiseras i mindre gruppseminarier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen i form av obligatoriska seminarier som redovisas muntligt och skriftligt. Därutöver examineras kursen genom ett större individuellt skriftligt arbete där studenten beskriver och reflekterar över kursen som en organisation utifrån organisationsteoretiska perspektiv och aspekter. Kursen avslutas med ett kortare obligatoriskt individuellt uppföljningssamtal med varje student. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.