Organisation och ledning, 7 hp

Organisation and Management, 7 credits

722G55

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gunilla S Andersson

Kursansvarig

Gunilla S Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 1 (HT 2024) 202446-202451 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2024) 202446-202451 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2024) 202446-202451 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2024) 202446-202451 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för strukturella förhållanden mellan organisation, grupp och individ
 • redogöra för och härleda samband inom centrala delar av organisationsteori
 • redogöra för innebörden av begreppet effektivitet utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv, modeller och begrepp
 • förklara och analysera innebörden av jämställdhet, mångfald och inkludering utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv

Färdighet och förmåga

 • självständigt identifiera, beskriva, problematisera och analysera organisatoriska förhållanden och problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och sakligt förhålla sig till organisationsteoretisk forskning

Kursinnehåll

I kursen behandlas dominerande teorier, modeller och perspektiv inom det företagsekonomiska delområdet organisationsteori. I kursen studeras organisationsstruktur, organisatoriska mål och visioner, organisationsstrategi, organisationskultur, HRM, gruppdynamik, ledarskap, mångfald och inkludering, organisationsförändring och organisationsförnyelse. Orsaker till och effekter av effektivitet tas upp. Kursen behandlar förhållandet mellan organisationen, gruppen och individen. I kursen behandlas även kritiskt tänkande, plagiat, referens- och källhantering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och grupphandledning. Arbetsformerna är individuella och gruppbaserade. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • redovisning i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt digitalt test, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga individuella uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarier 1 hp U, G
RAPP Individuella uppgiften 3 hp U, G, VG
EXA1 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
TEST NoPlagiat 0 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Alvehus, Johan, (2019) Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok. Upplaga 2 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147129393

Forslund, Magnus, (2019) Organisering och ledning. Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147128617

Kompletterande litteratur

Övrigt

Tillkommer gör av lärare valda texter samt av studenten vald artikel från vetenskaplig tidskrift. Komplett litteraturlista på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.