Organisation, 7 hp

Organization, 7 credits

722G67

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gunilla S Andersson

Kursansvarig

Gunilla S Andersson

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 1 (HT 2017) 201736-201741 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda förkunskapskraven som gäller för civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för individens förhållande till organisationen
 • ha kunskap om motivation, kommunikation och ledarskap i organisationer
 • redogöra för hur gruppen påverkar den enskilda individens beteende, dvs. gruppdynamik
 • visa kunskap om vad organisationskultur är och hur organisationskulturen kan påverka arbetet i organisationer
 • ha kunskap om organisatoriska förändringsprocesser och hur dessa kan påverka medarbetarna i organisationen
 • redogöra för olika organisationsstrukturer och deras funktionssätt, samt ha kunskap om hur kontexten påverkar utformandet av organisationens struktur, dvs. situationssynsättet på organisationsutformning
 • självständigt kunna identifiera och beskriva organisatoriska problem
 • självständigt kunna inhämta och strukturera relevant information om organisatoriska förhållande
 • självständigt, och på såväl empirisk som teoretisk grund, kunna problematisera och analysera organisatoriska förhållande utifrån relevanta perspektiv
 • muntligen och skriftligen kunna argumentera för och emot olika lösningsalternativ på organisatoriska problem
 • göra bedömningar och ställningstagande med en helhetssyn där olika grundläggande perspektiv, modeller och teorier inom organisationsteorin ingår i bedömningen
 • visa ett förhållningssätt som innefattar förståelse för genusaspekter på organisation och organisering

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande/dominerande teorier och modeller inom området organisationsteori med särskilt fokus på individen i organisationen, gruppdynamik, organisationsstruktur samt organisationskultur och förändring.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppbyggd kring olika teman. Varje tema behandlas dels utifrån ett antal föreläsningar, där grundläggande/dominerande teorier och modeller behandlas, och dels utifrån ett antal seminarietillfällen som syftar till fördjupande diskussioner kring kursinnehållet och som bygger på studenternas förberedelser och aktiva deltagande. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker dels löpande under kursen, dels genom en större avslutande examinationsuppgift. Kunskapstemat examineras genom en enskild skriftlig uppgift i flera steg. Organisationstemat examineras genom gruppuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier. Till övriga seminarier i den obligatoriska seminarieserien ska studenten vara förberedd med skriftligt underlag. Ett större individuellt skriftligt arbete avslutar kursen där studenten beskriver och reflekterar över kursen som en organisation utifrån organisationsteoretiska perspektiv och aspekter som studenten själv väljer. Kursen avslutas med ett kortare obligatoriskt individuellt uppföljningssamtal med varje student. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.