Externredovisning, 7 hp

Financial Accounting, 7 credits

722G70

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 2 (VT 2017) 201708-201713 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 2 (VT 2017) 201708-201713 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 2 (VT 2017) 201708-201713 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till programmet är uppfyllda.

Lärandemål

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla en god kunskap om externredovisningens begrepp, samband, logik och teknik.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • beskriva externredovisningens sammanhang, funktion och användning
  • definiera och förklara externredovisningens begrepp, inre samband och logik
  • beskriva och förklara hur balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är uppbyggda och hänger ihop
  • beskriva och förklara vanliga affärshändelser begreppsliga och principmässiga sammanhang
  • hantera vanliga affärshändelser och redovisningsmetoder i löpande bokföring
  • göra bokslut och då hantera vanligt förekommande värderingsproblem
  • analysera och bedöma företagets ekonomi med hjälp av vanliga räkenskapsanalytiska mått.

Kursinnehåll

Externredovisningen utgör en viktig informationskälla för olika intressenter, speciellt för aktörer som befinner sig utanför företaget och som inte har tillgång till annan information än den som finns i den publicerade årsredovisningen. Redovisningens syfte är därför att beskriva företag på ett sådant sätt att olika intressenter ges ett användbart underlag för sitt ekonomiska beslutsfattande (som berör aktuella företag). Med användbart underlag menas då ett som förmedlar en rättvisande, relevant och tillförlitlig bild av företags ekonomi; dess ekonomiska ställning och resultat.

Kursen inleds med en genomgång av redovisningens centrala och grundläggande begrepp. Externredovisningens rapporter, balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalys presenteras och deras inre samband beskrivs. Därefter fokuseras redovisningen i termer av registrering och dess koppling till olika typer av kontoplaner. Kontosystems uppbyggnad och logik diskuteras, med speciell betoning av den svenska BAS-planen.

Därefter hanteras vanliga affärshändelser, som köp och försäljning kontant och på kredit, kapitaltransaktioner med ägare och långivare, investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital, lageruppbyggnad, interimsposter, utgifter för personal, inkl personalskatt och sociala avgifter, moms och företagets egen skatt. Speciell vikt läggs vid den periodiserande redovisningens konsekvenser och uttryck i kassaflödesanalysen liksom konsekvenser av utlandsaffärer (valutakursdifferenser och moms vid införsel och import).

Fortsättningsvis behandlas redovisning och värdering av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Här behandlas särskilt olika typer av lagerredovisning och redovisning av pågående arbeten. När det gäller anläggningstillgångar behandlas såväl immateriella, materiella och finansiella tillgångar och speciellt betonas tillgångarnas avskrivning, nedskrivning, återföring av nedskrivning och uppskrivning.

Därefter behandlas eget kapital och skulder, vilket betyder en betoning av hur vinstfördelning går till, hur företaget kan genomföra fond- och nyemissioner och vad det är för skillnader mellan skulder och avsättningar och mellan rörelseskulder och andra skulder liksom mellan långfristiga och kortfristiga rörelseskulder.

I kursens senare del behandlas hur olika typer av bokslutsdispositioner och obeskattade reserver hanteras och hur detta påverkar företagets egen skatt. Periodiseringsfonder och ackumulerade överavskrivningar behandlas och detta knyter samman de tidigare behandlade preliminärskatterna med beräknade och debiterade kvarskatter samt betonar skillnaden mellan betald skatt och skatt i resultaträkningen.

Därefter behandlas kassaflödesanalysen och hur den utgör en integrerad del i externredovis¬ningen. Genom hela kursen beaktas affärshändelsers kassaflödes¬analytiska konsekvenser och avslutningsvis behandlas hur man med den indirekta metoden kan göra en fullständig rekonstruktion av kassaflödet med utgångspunkt från resultat och övriga balansposter. Här behandlas speciella svårigheter, exempelvis realiserade och orealiserade kursdifferenser, rörlesekapitalförändring i investerings- och finansieringssektorerna, långfristiga rörelseskulder etc.

Slutligen behandlas räkenskapsanalys och koncernsammanhang. Olika poster i resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen kan sättas samman och bilda analysmått, vilka kan användas för att bedöma företagets ekonomi på olika sätt. Här behandlas begrepp som räntabilitet, soliditet, likviditet, kapitalomsättning, vinstmarginal och självfinansiering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs på helfart och har en problemorienterad uppläggning, där föreläsningar, övningar och annan tid fokuserar hanteringen av kursens obligatoriska inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften (Intertrade) görs i grupper om tre personer och tränar bokföring på ett praktiskt nära sätt. I uppgiften hanteras ca 180 vanligt förekommande transaktioner i ett mindre/medelstort handelsföretag, månad för månad och i slutet av året görs bokslut.

Uppgiftens lösning förutsätter inlärning och förståelse av redovisningens speciella språk. Bokförandet kräver därmed att studenten tar till etablerat redovisningstänkande och innebär en parallell inlärning av såväl affärsredovisningens begrepp och logik som av speciella metoder och tekniker för redovisandet.

Under övningstiden bestämmer studenterna själva innehållet. Lärarstödets syfte är att ge individuellt och gruppvist stöd med det kursinnehåll som uppfattas som speciellt svårtfångat; i kurslitteraturen, kursens övningsuppgifter eller kursens inlämningsuppgift.

Examination

Kursen examineras med en gruppvis inlämningsuppgift och med en skriftlig individuell tentamen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.