Externredovisning, 7 hp

Financial Accounting, 7 credits

722G70

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Linus Axén

Kursansvarig

Linus Axén

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 2 (VT 2021) 202107-202112 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 2 (VT 2021) 202107-202112 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 2 (VT 2021) 202107-202112 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 2 (VT 2021) 202107-202112 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva externredovisningens sammanhang, funktion och användning
 • definiera och förklara externredovisningens begrepp, inre samband och logik
 • beskriva och förklara hur balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är uppbyggda och hänger ihop
 • beskriva och förklara vanliga affärshändelser begreppsliga och principmässiga sammanhang
 • hantera vanliga affärshändelser och redovisningsmetoder i löpande bokföring
 • göra bokslut och då hantera vanligt förekommande värderingsproblem
 • analysera och bedöma ett företags ekonomi med hjälp av vanliga räkenskapsanalytiska mått

Kursinnehåll

Externredovisningen utgör en viktig informationskälla för olika intressenter, speciellt för aktörer som befinner sig utanför företaget och som inte har tillgång till annan information än den som finns i den publicerade årsredovisningen. Redovisningens syfte är därför att beskriva företag på ett sådant sätt att olika intressenter ges ett användbart underlag för sitt ekonomiska beslutsfattande, dvs vara ett underlag som förmedlar en rättvisande, relevant och tillförlitlig bild av organisationens ekonomiska ställning och resultat.

I kursen behandlas redovisningens centrala och grundläggande begrepp samt externredovisningens rapporter och deras inre samband. Kursen fokuserar på principbaserad redovisning, vanliga affärshändelser och hur dessa registreras löpande i olika verksamheter samt hanteras vid bokslut.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UG

För Godkänt resultat krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Skriftlig examination 6.5 hp U, G, VG
PRO3 Projekt 0.5 hp U, G

Böcker

Hellman, Niclas, Tagesson, Torbjörn, Öhman, Peter, Grönlund, Anders, (2019) Principbaserad redovisning Sjätte upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144127491/9789144127484

Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi, Originator, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, Hellman, Niclas, Author, Tagesson, Torbjörn, Author, Öhman, Peter, Author, Grönlund, Anders, Author, (2019) Principbaserad redovisning: övningsbok Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144127480, 9144127499, 9789144127484, 9789144127491

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.