Redovisningsteori, 7.5 hp

Accounting Theory, 7.5 credits

722G72

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Torbjörn Tagesson

Kursansvarig

Johanna Sylvander, Torbjörn Tagesson

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för Civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter och normativa ställningstaganden påverkar och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk
 • redogöra för hur redovisningslagstiftning och kompletterande normgivning påverkar redovisningen och regleringen för olika kategorier företag och offentliga organisationer
 • redogöra för mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i samband med finansiell redovisning och rapportering
 • redogöra för räkenskapernas roll för företagsbeskattningen
 • visa förmåga att med utgångspunkt i aktuella normer kunna kritiskt värdera, analysera och bedöma olika redovisningsproblem
 • utifrån teoretiska antaganden identifiera och formulera problem och frågeställningar avseende olika redovisningsval och tillämpningar
 • skriftligt och muntligt presentera och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • värdera och kritiskt analysera normativ forskning om redovisningens utformning och reglering
 • värdera och kritiskt analysera olika redovisningslösningar och redovisningsdokument
 • resonera kring för-och nackdelar med olika synsätt och redovisningsregelverk
 • utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till trender i redovisningen
 • hantera förändringar inom redovisnings- och företagsbeskattningsområdet och ha förmåga att vara delaktig i sådant förändringsarbete på ett insiktsfullt och kritiskt sätt

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att fördjupa och bredda studenternas kunskaper om reglering av och teorier om redovisning och företagsbeskattning.

Kursens utgångspunkt är hur olika teoretiska synsätt samt legala och konstextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt men även internationellt. Kursen behandlar mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i enskilda företag, organisationer och koncerner, såväl privaträttsliga som offentliga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker genom PM-arbete, presentationer samt individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarium 0 hp U, G
EXA1 Skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Runesson, Emmeli, Samani, Niuosha, Marton, Jan, (2018) Financial accounting theory : an accounting quality approach 1st edition Lund : Studentlitteratur, 2018

ISBN: 9789144120591

Artiklar

Enligt senare anvisning.

Övrigt

Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) (www.bfn.se)
Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (www.bfn.se)
IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek)
Rådet för kommunal redovisning (2011) Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting, Rådet för finansiell rapportering (www.rkr.se)

 

 

Kurslitteraturen är preliminär fram till kursstart

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.