Kalkylering och budgetering, 7 hp

Management Accounting, 7 credits

722G78

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 2 (VT 2017) 201719-201723 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 2 (VT 2017) 201719-201723 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 2 (VT 2017) 201719-201723 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt den särskilda behörighet som gäller för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för olika kalkyleringsmetoder och underliggande principer för dem samt deras användningsområden i organisationer,
  • redogöra för olika budgeteringsmetoder och för budgeteringens roll i organisationers styrsystem.

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika principer och modeller för kalkylering och budgetering. Ett betydelsefullt inslag är hur olika kostnadsbegrepp och kalkyleringsmetoder används för att belysa olika besluts ekonomiska konsekvenser. Vidare behandlas utformningen av olika ekonomiska styrsystem med hänsyn tagen till organisationens uppgift och struktur, samt ekonomiska data och rutiner som berör interna intressenter i organisationen. Dessutom studeras budgetering av verksamheter och olika budgeteringsmetoder och budgetprocesser belyses. Vidare problematiseras budgeteringens roll som styrinstrument. Kursen behandlar även kompletterande och alternativa styrmetoder som förts fram i den debatt om ekonomistyrningens roll som pågått de senaste decennierna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och/eller case-seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig och enskild tentamen, dels genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.