Kalkylering och budgetering, 7 hp

Management Accounting, 7 credits

722G78

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mehran Noghabai

Kursansvarig

Mehran Noghabai

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 2 (VT 2021) 202118-202123 Svenska Linköping O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 2 (VT 2021) 202118-202123 Svenska Linköping O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 2 (VT 2021) 202118-202123 Svenska Linköping O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 2 (VT 2021) 202118-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för olika kalkyleringsmetoder och underliggande principer för dem samt för deras användningsområden i organisationer
  • redogöra för olika budgeteringsmetoder och för budgeteringens roll i organisationers styrsystem

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika principer och modeller för kalkylering och budgetering. Ett betydelsefullt inslag är hur olika kostnadsbegrepp och kalkyleringsmetoder används för att belysa olika besluts ekonomiska konsekvenser. Vidare behandlas utformningen av olika ekonomiska styrsystem med hänsyn tagen till organisationens uppgift och struktur, samt ekonomiska data och rutiner som berör interna intressenter i organisationen. Dessutom studeras budgetering av verksamheter och olika budgeteringsmetoder och budgetprocesser belyses. Vidare problematiseras budgeteringens roll som styrinstrument. Kursen behandlar även kompletterande och alternativa styrmetoder som förts fram i den debatt om ekonomistyrningens roll som pågått de senaste decennierna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och/eller case-seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig och enskild tentamen, dels genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FRIV Frivilliga uppgifter 0 hp U, G
PROJ Projekt 1.5 hp U, G, VG
EXAM Examination 5.5 hp U, G, VG

Provkoden FRIV är icke-obligatorisk.

Böcker

Andersson, Göran, ekonom, Funck, Elin K., (2020) Ekonomistyrning : beslut och handling - Övningsbok Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]
Andersson, Göran, ekonom, Funck, Elin K., (2020) Ekonomistyrning : beslut och handling. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144133379

Övrigt

Tidigare upplaga av kursboken går också bra.

I kursen utdelat material innehållande föreläsningsunderlag och övningsuppgifter, samt formelsamling som ska tjäna som en snabbguide i vissa kalkylsituationer och som kurssammanfattning. Dessa underlag finns tillgängliga på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.