Kandidatuppsats, 15 hp

Bachelor Thesis, 15 credits

722G80

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Olga Yttermyr

Kursansvarig

Olga Yttermyr

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201914-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier, att de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet för ekonomutbildning är uppfyllda, liksom de tröskelkrav som finns inom programmet.

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:

 • identifiera frågor i organisationer som behöver studeras vidare och formulera dessa i forskningsfrågor
 • designa en studie och därigenom påvisa metodmedvetenhet
 • insamla och strukturera data som passar frågeställningen definierad av forskningsfrågorna
 • analysera datan utifrån den av studenten konstruerade referensramen
 • dra slutsatser utifrån analysen som kan ge svar på de ställda forskningsfrågorna
 • värdera andra uppsatser utifrån att kunna påvisa styrkor och svagheter samt ge förslag på relevanta förbättringar av dessa

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenterna skall vidareutveckla och öka sin förmåga att självständigt och på ett vetenskapligt sätt bearbeta företagsekonomiska problem och på så sätt fördjupa sina kunskaper inom det företagsekonomiska ämnet. Genom att studera ett företagsekonomiskt problem via en empirisk studie ges studenterna en möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper som de tillägnat sig tidigare under utbildningen i praktisk handling.

Studenterna skall välja, avgränsa och skriva en uppsats med ett uppsatsämne hemmahörande inom företagsekonomi. Det står studenterna fritt att välja mellan att skriva en mer traditionellt teoretisk uppsats eller att genomföra ett självständigt utredningsuppdrag för ett företag eller en organisation i Sverige, inom EU eller någon annanstans i världen. Uppsatserna skrivs i team om 2-3 studenter och tillhör en ”peer learning” grupp om vanligtvis sex uppsatser som samtliga handleds av samma handledare.

Undervisnings- och arbetsformer

 • Föreläsningar och seminarier i storgrupp
 • Seminarier och handledning i “peer learning” grupperna
 • Enskild handledning av uppsatsteamet
 • Uppsatsskrivning, läsa, värdera, presentera, försvara och opponera, i uppsatsteamet och i ”peer learning” gruppen

Förutom detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska. 

Examination

Den färdiga uppsatsen skall presenteras och försvaras vid ett offentligt slutseminarium. I examinationen ingår även ett aktivt deltagande under seminarieserien.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 12.5 hp U, G, VG
TPRO Thesis Proposal 1 hp U, G
PRES Presentation och försvar 0.5 hp U, G
OPPO Opponering 0.5 hp U, G
NÄRV Närvaro slutseminarieserie 0.5 hp U, G

Böcker

Bryman, A., & Bell, E., (2015) Business research methods Oxford University Press, USA

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.