Marknadsföring, 7 hp

Marketing, 7 credits

722G86

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Aku Valtakoski

Kursansvarig

Aku Valtakoski

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2024) 202441-202445 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2024) 202441-202445 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2024) 202441-202445 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2024) 202441-202445 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • välja och motivera perspektiv, modeller och begrepp samt använda dessa för att beskriva och analysera olika marknadsföringssituationer
 • göra en mindre marknadsplan för företag eller organisation baserad på en analys av ett marknadsföringsproblem
 • kritiskt värdera marknadsföringens roll i samhället, inklusive ur ett hållbarhetsperspektiv
 • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande frågor kring marknadsföring, främst på konsumentmarknader, olika synsätt vid marknadsföring av varor och tjänster diskuteras. I kursen tas såväl konkurrensmedelssynsätt som modernare relationsperspektiv i marknadsföring upp. Området studeras främst ur företagets perspektiv, men aspekter på marknadsföring ur såväl ett samhälls- och konsumentperspektiv som ur ett hållbarhetsperspektiv behandlas också.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV
 • projektarbete i grupp, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på den individuella skriftliga examinationen samt projektarbetet i grupp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig examination 4 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete och seminarier 3 hp U, G, VG

Böcker

Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Parment, Anders, (2017) Marknadsföring : teori, strategi och praktik 2 uppl. Harlow : Pearson, 2017

ISBN: 9781292211138

 

Även den engelska upplagan går bra, samt äldre upplagor (dessa har dock föråldrade fall och exempel).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.