Marknadsföring, 7 hp

Marketing, 7 credits

722G86

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Aku Valtakoski

Kursansvarig

Aku Valtakoski

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2017) 201740-201744 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2017) 201740-201744 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2017) 201740-201744 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt de särskilda förskunskaper som krävs för tillträde till internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • välja och motivera perspektiv, modeller och begrepp samt använda dessa för att beskriva och analysera olika marknadsföringssituationer
  • göra en mindre marknadsplan för företag eller organisation baserad på en analys av ett marknadsföringsproblem
  • kritiskt värdera marknadsföringens roll i samhället
  • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande frågor kring marknadsföring, främst på konsumentmarknader, och diskuterar olika synsätt vid marknadsföring av varor och tjänster. Kursen tar upp såväl konkurrensmedelssynsätt som modernare relationsperspektiv i markadsföring. Området studeras främst ur företagets perspektiv, men aspekter på marknadsföring ur ett samhälls- och konsumentperspektiv behandlas också.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar med avsikt att presentera helheter och strukturer. Seminarier för analys och diskussion av praktikfall. Projektarbete gruppvis, vilket redovisas skriftligt och muntligt. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Examination och uppföljning av studentens lärande sker genom deltagande i seminarier, skriftligt prov, projektarbete och reflektion över eget lärande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.