Finansiell styrning, 7 hp

Financial Management, 7 credits

722G87

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Öystein Fredriksen

Kursansvarig

Rickard Wilhelmsson, Öystein Fredriksen

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2019) 201905-201909 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet för Ekonomutbildning är uppfyllda samt genomgången kurs i grundläggande redovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för sambandet mellan kapitalmarknadens avkastningskrav och kravet på finansiell styrning
 • analysera riskens, affärs- och finansiell-, effekt på avkastningskravet såväl på företagets tillgångar som dess egna kapital
 • analysera och bedöma företagets finansiellt starka och svaga sidor
 • förklara sambandet mellan händelser i ett företags relationer med omvärlden och dess kassaflöde
 • ställa upp en likviditetsbudget med olika tidshorisonter
 • ge förslag på konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problem inom områdena avkastning och risk
 • redogöra för självfinansieringsförmågans betydelse för tillväxt under finansiell balans
 • använda metoder för kapitalbehovsberäkning såväl i igångvarande verksamhet som i nya projekt
 • ge förslag på metoder för att minska kapitalbindningen i såväl anläggnings- som rörelsekapital
 • utvärdera investeringsförslag mha olika räntemetoder och pay back
 • beskriva kalkylräntans effekt på utbetalningarna och inbetalningarna
 • förklara innebörden av måttet internränta och dess relation till kalkylräntan

Kursinnehåll

Finansiell planering innefattar alla åtgärder som krävs med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod. I kursen ingår att skaffa sig kunskap om ett företags finansiella strategi och styrmål, både på lång och kort sikt. Den studerande skall genom företagsanalys kritiskt kunna granska den information som erhålls ur externa rapporter samt bedöma bokslutspolitiska åtgärder och deras inverkan på periodresultat och självfinansieringsförmåga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen i kursen sker genom en kombination av föreläsningar, lektioner och enskilda uppgifter samt arbeten i grupp. Aktiv närvaro krävs av samtliga gruppmedlemmar vid dessa tillfällen. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom arbetsuppgifter under kursens gång samt ett avslutande skriftligt prov.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Greve, Jan, (2016) Modeller för finansiell planering och analys 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144108254

Hansson, Sigurd, Arvidson, Per, Lindquist, Hans, (2006) Företags- och räkenskapsanalys 10., [uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2006

ISBN: 9144018622, 9789144018621

Öberg, Christina, (2012) Bättre ekonomi : klokare beslutsfattande genom bättre analys av nyckeltal och ekonomiska rapporter 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144079769

Öberg, Christina, (2017) Nyckeltal : verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144107929

 

Detta är rekommenderade böcker för den som vill.

 

I övrigt tillhandahålles teoritexter och praktikfall via Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.