Utlandstermin, 22.5 hp

Courses Abroad, 22.5 credits

722G91

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har endast antagna till Internationella ekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande, på valt huvudspråk, kunna
- beskriva innehållet i lästa kurser vid det utländska universitetet muntligt och skiftligt
- jämföra skillnader i undervisningskultur mellan det valda universitetet och hemuniversitetet
- beskriva skillnader i värderingar och andra förhållanden mellan landet där studierna bedrivits och Sverige.

Kursinnehåll

Den studerande skall genom att studera utomlands under en termin vid den valda studieorten tillägna sig kunskaper och färdigheter inom ämnen relaterade till utbildningen. Den studerande skall vidare utveckla sin förståelse för internationella förhållanden och problem, sin insikt om relativiteten i egna och nationella värderingar och förhållanden samt utveckla sin språkfärdighet inom det valda huvudspråket.

Under utlandsterminen följer den studerande kurser inom det ordinarie kursutbudet vid den valda utländska studieorten. Den studerande rekommenderas att läsa minst 15HP inom ämnena företags- och/eller nationalekonomi.

Innehållet i respektive kurser är detsamma som för de inhemska studerande på respektive studieort och bestäms av det utländska universitetets ansvariga.

Utlandsterminen genomförs vid de samarbetsuniversitet som finns för Internationella ekonomprogrammet eller de universitet som finns inom fakultetens utbytesprogram. Den kan också genomföras vid studieort som studerande själv kontaktar, efter godkännande av universitet och programansvarig.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier, projektarbeten enligt uppläggningen av kurserna vid respektive studieort.

Examination

Examination hanteras helt av ansvariga vid den utländska studieorten och sker normalt på samma villkor som för inhemska studerande.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.