Marknadsföring, 7 hp

Marketing, 7 credits

722G93

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Per Frankelius

Kursansvarig

Per Frankelius

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2019) 201909-201914 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet på grundnivå samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för Civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för marknadsföringstänkande ur ett brett perspektiv samt tillämpa centrala begrepp och modeller inom marknadsföring
  • förklara och analysera organisationers situationer utifrån ett marknadsföringsperspektiv

Kursinnehåll

Under kursens gång studeras marknadsföring på konsument- och producentvarumarknader med utgångspunkt i de sk konkurrensmedels-, interaktions- och nätverkssynsätten. Marknadsföring studeras i huvudsak ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men även aspekter utifrån ett samhälls- och konsumentperspektiv används. Framför allt kommer ett strategiskt övergripande perspektiv på marknadsföring att studeras med inblickar i frågor som berör t ex kommunikation, reklam, köpbeteende, sortiment mm. Ett viktigt inslag i kursen anses vara att fånga upp nutida strömningar inom ämnet, vilket bl a innebär att den studerande skall möta samtida forskning inom området.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och case samt handledning och seminarier i anslutning till projektet. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom individuell mindre skriftlig tentamen samt projektarbete, varför deltagande i handledning och seminarier är obligatoriska. Dessutom kan det tillkomma en eller flera inlämningsuppgifter.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO2 Projektarbete 3.5 hp U, G, VG
EXA1 Skriftlig examination 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Parment, Anders, (2018) Marknadsföring Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144117492

Övrigt

Artiklar tillkommer. Komplett lista finns tillgänglig på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.