Externredovisning B, 7 hp

Financial Accounting - Standards and Regulations, 7 credits

722G95

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gunnar Eriksson

Kursansvarig

Gunnar Eriksson, Peter Johansson

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 3 (HT 2018) 201850-201905 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen är att behörigheten för tillträde till civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara aktuell normgivning vad gäller lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer från etablerade svenska och europeiska normgivare
 • tillämpa aktuell normbildning genom att begreppsligt strukturera, analysera och lösa relevanta redovisningsproblem
 • bokföringstekniskt hantera vad som följer av normbildningens tillämpning

Kursinnehåll

Företagens redovisning påverkas och formas av olika typer av konventioner, lagstiftning och redovisningsprinciper. Denna normgivning och reglering är viktig eftersom externredovisningens syfte är att skapa ett användbart underlag för externa intressenters ekonomiska beslutsfattande. Informationen måste därför ge en rättvisande bild av företagets ekonomi och denna rättvisande bild måste kunna säkerställas som begriplig, relevant och tillförlitlig. Informationens användbarhet förutsätter också att man kan göra jämförelser mellan företag och externredovisningen måste därför vara i hög grad standardiserad och följa en internationellt accepterad normbildning och reglering.

Mot bakgrund av IAS:s föreställningsram, aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen domineras kursinnehållet av innehållet i aktuell normbildning och speciellt de råd, rekommendationer och anvisningar som behandlar följande områden:

 • materiella anläggningstillgångar
 • immateriella anläggningstillgångar
 • biologiska tillgångar
 • varulager
 • nedskrivningar
 • intäkter
 • entreprenader
 • statliga stöd
 • lånekostnader
 • utformingen av finansiella rapporter
 • segmentsredovisning

Av särskilt intresse är att inom ramen för respektive område jämföra BFNAR (Bokföringsnämndens allmänna råd), RR (Redovisningsrådets rekommendationer) och IFRS (International Financial Reporting Standards).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har en problemorienterad uppläggning där seminarier och självstudietid fokuserar hanteringen av kursens diskussionsuppgifter. Kursen är primärt en läskurs där studenten ska öva upp förmågan att läsa den typ av text som finns i lagstiftning, anvisningar och rekommendationer.

Varje kursvecka har ett tema med diskussionsuppgifter. Arbetet med diskussionsuppgifterna sker gruppvis och avrapporteras i seminarieform. Varje vecka avslutas med individuell kontrollskrivning. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Deltagande i diskussionsseminarier och kontrollskrivningar är frivilligt och kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen. Det är dock möjligt att ersätta den avslutande tentamen med prestationerna vid de frivilliga kontrollskrivningarna.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt 0 hp U, G
EXA1 Skriftlig examination 7 hp U, G, VG

Projektuppgiften är ej obligatorisk.

Böcker

(2018) FARs samlingsvolym [40., uppdaterade utg.] Stockholm : FAR akademi, 2018

ISBN: 9789188735003

(Även upplaga från 2017 kan användas.)

(2018) IFRS-volymen 2018 Femtonde upplagan Stockholm : FAR, 2018

ISBN: 9789188735034

(Även upplaga från 2017 kan användas.)

Eriksson, Gunnar, Johansson, Peter, (2018) Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs samlingsvolym 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2018

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.