Externredovisning B, 7 hp

Financial Accounting - Standards and Regulations, 7 credits

722G95

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Torbjörn Tagesson

Kursansvarig

Torbjörn Tagesson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 3 (HT 2021) 202149-202205 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara aktuell normgivning vad gäller lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer från etablerade svenska och europeiska normgivare
  • tillämpa aktuell normbildning genom att begreppsligt strukturera, analysera och lösa relevanta redovisningsproblem
  • bokföringstekniskt hantera vad som följer av normbildningens tillämpning

Kursinnehåll

I kursen behandlas den internationella och nationella redovisningens konceptuella ramverk och standarder ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Även närliggande, för redovisningen, relevanta normer och standarder behandlas.

Företagens redovisning påverkas och formas av olika typer av konventioner, lagstiftning och redovisningsprinciper. Denna normgivning och reglering är viktig eftersom externredovisningens syfte är att skapa ett användbart underlag för externa intressenters ekonomiska beslutsfattande. Informationen måste därför ge en rättvisande bild av företagets ekonomi och denna rättvisande bild måste kunna säkerställas som begriplig, relevant och tillförlitlig. Informationens användbarhet förutsätter också att man kan göra jämförelser mellan företag och externredovisningen måste därför vara i hög grad standardiserad och följa en internationellt accepterad normbildning och reglering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 7 hp U, G, VG

Böcker

Drefeldt, Caisa, Törning, Eva, (2017) Finansiell rapportering enligt K3. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144120072

Eriksson, Gunnar, Johansson, Peter, (2018) Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs samlingsvolym 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2018

Övrigt

Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (tillgängligt via www.bfn.se)

IASB Conceptual Framework for Financial Reporting (tillgängligt via ifrs.org)

IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek)

Obs! Kontrollera att du alltid har senaste upplagan av dessa böcker!

 

Artiklar (så som Balans-artiklar) tillkommer, samt annat material enligt senare anvisning (tillgängligt via Lisam). 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.