Strategi och styrning, 7 hp

Strategy and Management Control, 7 credits

722G96

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Henrik Nehler

Kursansvarig

Henrik Nehler, Josefine Rasmussen

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2019) 201914-201918 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs den ska studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom området strategi och styrning
  • redogöra för hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av konkurrenskraft
  • med ett kritiskt förhållningssätt analysera en organisation och med särskilt fokus på strategisk kongruens och integrerad styrning kunna föreslå hur strategier och styrsystem bör utformas och användas

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på hur strategier och styrsystem samverkar i skapandet av konkurrensfördelar (strategisk ekonomistyrning). Kursen behandlar därför dels hur strategier på olika nivåer kan anpassas till varandra, dels hur ekonomi- och produktionsstyrningen kan integreras och därmed stödja implementeringen av strategier samt bidrar i formuleringen av nya strategier.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, litteraturseminarier samt seminarier kopplade till ett projektarbete.

Projektarbetet består av att i mindre grupper analysera en stor koncerns strategiska inriktning. Vidare innebär uppgiften att föreslå ett styrsystem som understödjer implementering av de strategier som identifierats under praktikfallets första fas. Vid det avslutande projektseminariet presenteras och diskuteras hur grupperna valt att lösa praktikfallet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom en individuell tenta, samt genom en skriftlig projektrapport i grupp. Projektrapporten examineras även muntligen vid ett obligatoriskt seminarium.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektarbete 3.5 hp U, G, VG
DUGG Skriftlig dugga 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Nilsson, Fredrik, Rapp, Birger, (2005) Understanding competitive advantage : the importance of strategic congruence and integrated control Berlin ; London : Springer, 2005

ISBN: 9783540408727

 

Övrig litteratur (artiklar) meddelas vid kursstart. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.