Koncernredovisning, 7.5 hp

Group Accounting, 7.5 credits

723G21

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Sverker Hasselberg

Kursansvarig

Linus Axén, Sverker Hasselberg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier samt att de särskilda behörighetsreglerna för Civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för regler, rekommendationer, metoder och modeller inom koncernredovisning
  • tillämpa ovanstående regler, rekommendationer, metoder och modeller på aktuella problem

Kursinnehåll

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar samt få ingående kunskap om metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner. Den studerande skall också förvärva kunskaper om regler och metoder att genomföra revision.

Kursen omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av tentamen och/eller projektarbeten inom ramen för undervisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Carlsson, Jörgen, Sandell, Niklas, (2018) Koncernredovisning Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113514

Artiklar

Carlsson, J., Sandell, N., & Tagesson, T., Sammanställd redovisning:-mot en förbättrad kommunal koncernredovisningspraktik Balans: tidskrift för redovisning och revision 4(2014), 6-8
Gauffin, B., Hagström, T., & Nilsson, S.A., Rörelseförvärv enligt IFRS 3, elfte året Balans: Fördjupningsbilaga 2(2017), 1-6
Tagesson, T., Arguments for proportional consolidation; the case of Swedish local government Public Money & Management 2009(4), 215-216

Kompendier

Enligt anvisningar vid kursstart.

 

Komplett lista över kurslitteraturen kommer att finnas på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.