Koncernredovisning, 7.5 hp

Group Accounting, 7.5 credits

723G21

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sylvander

Kursansvarig

Johanna Sylvander

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för regler, rekommendationer, metoder och modeller inom koncernredovisning
  • tillämpa ovanstående regler, rekommendationer, metoder och modeller på aktuella problem

Kursinnehåll

I kursen studeras utformning och uppställande av samt metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner. I kursen behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr koncernredovisningen, vilket inkluderar både internationella och nationella normer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Examination sker genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Carlsson, Jörgen, Sandell, Niklas, (2018) Koncernredovisning Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113514

Artiklar

Carlsson, J., Sandell, N., & Tagesson, T., Sammanställd redovisning:-mot en förbättrad kommunal koncernredovisningspraktik Balans: tidskrift för redovisning och revision 4(2014), 6-8
Gauffin, B., Hagström, T., & Nilsson, S.A., Rörelseförvärv enligt IFRS 3, elfte året Balans: Fördjupningsbilaga 2(2017), 1-6
Tagesson, T., Arguments for proportional consolidation; the case of Swedish local government Public Money & Management 2009(4), 215-216

Kompendier

Enligt anvisningar vid kursstart.

 

Komplett lista över kurslitteraturen kommer att finnas på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.