Finansiell styrning, 7 hp

Financial Management, 7 credits

723G27

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Öystein Fredriksen

Kursansvarig

Öystein Fredriksen, Rickard Wilhelmsson, Christopher Danielsson

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 4 (VT 2018) 201805-201809 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 4 (VT 2018) 201805-201809 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 4 (VT 2018) 201805-201809 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för Internationella Civilekonomprogrammet är uppfyllda samt genomgången kurs i grundläggande redovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för sambandet mellan kapitalmarknadens avkastningskrav och kravet på finansiell styrning
 • analysera riskens, affärs- och finansiell-, effekt på avkastningskravet såväl på företagets tillgångar som dess egna kapital
 • analysera och bedöma företagets finansiellt starka och svaga sidor
 • förklara sambandet mellan händelser i ett företags relationer med omvärlden och dess kassaflöde
 • ställa upp en likviditetsbudget med olika tidshorisonter
 • ge förslag på konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problem inom områdena avkastning och risk
 • redogöra för självfinansieringsförmågans betydelse för tillväxt under finansiell balans
 • använda metoder för kapitalbehovsberäkning såväl i igångvarande verksamhet som i nya projekt
 • ge förslag på metoder för att minska kapitalbindningen i såväl anläggnings- som rörelsekapital
 • utvärdera investeringsförslag med hjälp av olika räntemetoder och pay back
 • beskriva kalkylräntans effekt på utbetalningarna och inbetalningarna
 • förklara innebörden av måttet internränta och dess relation till kalkylräntan

Kursinnehåll

Finansiell planering innefattar alla åtgärder som krävs med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod. I kursen ingår att inhämta kunskap om ett företags finansiella strategi och styrmål, både på lång och kort sikt. Den studerande skall genom företagsanalys kritiskt kunna granska den information som erhålls ur externa rapporter samt bedöma bokslutspolitiska åtgärder och deras inverkan på periodresultat och självfinansieringsförmåga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen i kursen sker genom en kombination av föreläsningar, lektioner och enskilda uppgifter samt arbeten i grupp. Grupperna förbereder skriftliga rapporter till vissa lektionstillfällen. Aktiv och obligatorisk närvaro krävs av samtliga gruppmedlemmar vid dessa tillfällen. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom arbetsuppgifter under kursens gång samt genom ett avslutande skriftligt prov.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.