Finansiell styrning, 7 hp

Financial Management, 7 credits

723G27

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rickard Wilhelmsson

Kursansvarig

Rickard Wilhelmsson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 4 (VT 2023) 202305-202309 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 4 (VT 2023) 202305-202309 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 4 (VT 2023) 202305-202309 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 4 (VT 2023) 202305-202309 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

genomgången kurs i grundläggande redovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för sambandet mellan kapitalmarknadens avkastningskrav och kravet på finansiell styrning
 • analysera riskens, affärs- och finansiell-, effekt på avkastningskravet såväl på företagets tillgångar som dess egna kapital
 • analysera och bedöma företagets finansiellt starka och svaga sidor
 • förklara sambandet mellan händelser i ett företags relationer med omvärlden och dess kassaflöde
 • ställa upp en likviditetsbudget med olika tidshorisonter
 • ge förslag på konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problem inom områdena avkastning och risk
 • redogöra för självfinansieringsförmågans betydelse för tillväxt under finansiell balans
 • använda metoder för kapitalbehovsberäkning såväl i igångvarande verksamhet som i nya projekt
 • ge förslag på metoder för att minska kapitalbindningen i såväl anläggnings- som rörelsekapital
 • utvärdera investeringsförslag med hjälp av olika räntemetoder och pay back
 • beskriva kalkylräntans effekt på utbetalningarna och inbetalningarna
 • förklara innebörden av måttet internränta och dess relation till kalkylräntan

Kursinnehåll

Finansiell planering innefattar alla åtgärder som krävs med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod. I kursen ingår att inhämta kunskap om ett företags finansiella strategi och styrmål, både på lång och kort sikt. Den studerande skall genom företagsanalys kritiskt kunna granska den information som erhålls ur externa rapporter samt bedöma bokslutspolitiska åtgärder och deras inverkan på periodresultat och självfinansieringsförmåga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen i kursen sker genom en kombination av föreläsningar, lektioner och enskilda uppgifter samt arbeten i grupp. Grupperna förbereder skriftliga rapporter till vissa lektionstillfällen. Aktiv och obligatorisk närvaro krävs av samtliga gruppmedlemmar vid dessa tillfällen. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom arbetsuppgifter under kursens gång samt genom ett avslutande skriftligt prov.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 5.5 hp U, G, VG
PRJ1 Projektarbete 1.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Greve, Jan, (2016) Modeller för finansiell planering och analys 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144108254

Öberg, Christina, (2012) Bättre ekonomi : klokare beslutsfattande genom bättre analys av nyckeltal och ekonomiska rapporter 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144079769


Detta är rekommenderade böcker för den som vill.

 

I övrigt tillhandahålles texter via Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.