Finansiell ekonomi, 7.5 hp

Corporate Finance, 7.5 credits

723G29

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Henrik Nehler

Kursansvarig

Katarina Eriksson, Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202014-202018 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202014-202018 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet för Civilekonomutbildning är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för grunderna i finansiell teori, dels ur ett kapitalmarknads-, dels ur ett företagsledningsperspektiv
 • belysa sambandet mellan begreppen värde, avkastning och risk

Kursinnehåll

Kursen behandlar

 • aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten
 • tidsvärdet av pengar/kassaflöden
 • värdering av finansiella tillgångar med fokus på aktier
 • capital asset pricing model (CAPM)
 • efficient-market hypothesis (EMH)
 • företagets kapitalstruktur
 • företagets utdelningspolitik
 • riskhantering via portföljdiversifiering
 • prissättning av och riskhantering via terminskontrakt
 • prissättning av och riskhantering via optionskontrakt
 • reala optioner
 • finansiering via leasing

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar och handledda lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., Allen, Franklin, (2017) Principles of Corporate Finance 12. ed., McGraw-Hill

Det går även bra att använda 11:e upplagan.

Kompendier

Kurskompendium utdelas vid kursstart, via Lisam.

 

Komplett litteraturlista kommer att finnas på Lisam vid kursstart.

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.