Forskningsmetodik och terminsuppsats, 7 hp

Research Methods and Term Paper, 7 credits

723G35

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Birgitta Sköld

Kursansvarig

Birgitta Sköld

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2019) 201919-201923 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för Civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

Kunskapsmål
- redogöra för och kritiskt granska centrala samhällsvetenskapliga perspektiv, ansatser och metoder

Färdighetsmål
- skriva akademiska texter
- identifiera, motivera och formulera för ämnet relevanta forskningsfrågor
- designa en vetenskapligt korrekt studie
- insamla och strukturera data av relevans för forskningsfrågorna
- analysera och tolka data samt dra slutsatser som ger svar på forskningsfrågorna
- ta till sig och använda sig av återkoppling

Insiktsmål
- granska, diskutera och värdera vetenskapligt arbete, såväl eget som andras.

Kursinnehåll

Kursen behandlar samhällsvetenskapens vetenskapstraditioner, tänkesätt och begreppsanvändning som grund för att designa, motivera, tillämpa och granska relevanta metoder för ett akademiskt utrednings- och forskningsuppdrag på grundläggande nivå. Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Praktiska moment inkluderar att förbereda och genomföra en vetenskaplig studie och rapportera resultatet i en uppsats. Undersökning och uppsatsskrivande genomförs i grupp. I kursen läggs stor vikt vid att utveckla förmåga att ge och ta feedback varför kommunikation med medstudenter och lärare är centralt.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens arbetsformer inkluderar föreläsningar, litteraturbearbetning, seminarier, grupparbete samt återkoppling från handledare och medstudenter. Kursens pedagogiska upplägg innebär att närvaro och aktivitet vid föreläsningar, seminarier och gruppvisa möten är mycket viktigt för att uppnå kursmålen. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska. 

Examination

Kursen examineras både individuellt och i grupp. Kursen examineras individuellt genom en skriftlig dugga och i grupp genom fullgörandet av uppsatsen. Uppsatsen försvaras vid ett examinerande seminarium. I examinationen ingår även att opponera på annan grupps uppsats samt aktivitet i arbetsseminarier under kursens gång. I samtliga obligatoriska moment krävs ett aktivt deltagande av studenten.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPP1 Terminsuppsats 3 hp U, G, VG
OPPO Opponering 0.5 hp U, G
GRP1 Gruppkontrakt/utvärdering 0.5 hp U, G
EXA1 Dugga 3 hp U, G, VG

Böcker

Bryman, Alan, Bell, Emma, (2017) Företagsekonomiska forskningsmetoder Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2017]

ISBN: 9789147112074

Rienecker, Lotte, Stray Jörgensen, Peter, Hedelund, Lis, (2014) Att skriva en bra uppsats 3., omarb. uppl. Lund : Liber, 2014

ISBN: 9789147111510

 

Därtill kommer valbar metodlitteratur (komplett lista tillgänglig via Lisam), samt ämnesorienterad litteratur kring valt uppsatsämne.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.