Samhällsvetenskaplig metod, 7.5 hp

Research Methods in Business Administration and Social Sciences, 7.5 credits

723G37

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jasenko Flodin Arsenovic

Kursansvarig

Jasenko Flodin Arsenovic

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Eva Eriksson, Administratör

Svjetlana Pantic Dragisic, Studierektor

Åsa Carmesten, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202509-202513 Svenska Linköping, Valla
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp inklusive Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring med minst 15 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för vetenskapstraditioner, tänkesätt och begreppsvärld inom samhällsvetenskap
 • beskriva samhällsvetenskapens viktigaste ansatser, metoder och tekniker
 • redogöra för och reflektera över frågeställningar, problem och begreppsanvändning inom området
 • tillämpa och praktisera att interaktivt använda olika vetenskapliga undersöknings- och analystekniker
 • applicera vetenskapliga tekniker som intervju och enkät samt skriva vetenskapligt korrekta och intresseväckande texter
 • arbeta i projekt, dra slutsatser, presentera samt försvara och opponera inför en publik
 • kunna kritiskt förhålla sig till kunskap, självständig bearbetning av litteratur och kunskapskällor
 • reflektera över egna ställningstaganden, förhållningssätt och eget lärande inom området.

Kursinnehåll

Inom företagsekonomin bedrivs en mängd olika former av undersökningar där samhällsvetenskapliga metoder tillämpas. Det är allt från marknadsundersökningar till organisations- och konsekvensanalyser eller utvärderingar av projekt och utredningar om verksamheter. Olika frågor och uppdrag ställer mycket olika krav på hur de ska undersökas, genomföras och redovisas. Samhällsvetenskapliga metoder är att se som verktyg som gör det lättare att både genomföra undersökningar och utredningar snabbt, professionellt och med hög kvalitet samt att bedöma andras bidrag.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, litteratur, seminarier, gruppdiskussioner, workshops samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursmålen uttrycks och examineras i individuella uppgifter samt gruppuppgifter som genomförs, rapporteras och redovisas skriftligt och muntligt under kursens gång. Utöver dessa uppgifter ska obligatoriska praktiska moment genomföras. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Thesis Proposal (skriftlig inlämningsuppgift) 3 hp U, G, VG
INL1 PM (skriftlig inlämningsuppgift) 2 hp U, G, VG
SEM2 Analys av artiklar 2.5 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Bryman, Alan, (2016) Social research methods. Fifth edition Oxford : Oxford University Press, 2016

ISBN: 9780199689453, 0199689458

Om du inte får tag i huvudboken så finns alternativen 

 • Bryman, A. Fourth edition. Social. Research Methods. ISBN-13: 978-0199588053, ISBN-10: 0199588058
 • Bryman, A. (2018). Third ed. Samhällsvetenskapliga metoder. Studentlitteratur, ISBN 9789147112067 

Ulvenblad Mattsson, Pia, Örtenblad, Anders, (2008) Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144053554

Artiklar

Artiklar kommer att presenteras på kursens Lisam-sida. 

Kompletterande litteratur

Övrigt

Forsberg, J (2016) Tydliga texter: snabba skrivtips och språkråd. Lund: Studentlitteratur

Ej obligatorisk

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.