Marketing and Consumer Behaviour, 7.5 hp

Marketing and Consumer Behaviour, 7.5 credits

723G44

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jasenko Flodin Arsenovic

Kursansvarig

Jasenko Flodin Arsenovic

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202304-202308 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202304-202308 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202304-202308 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202304-202308 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202304-202308 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva några av de vanligaste teoretiska begreppen, modellerna och teorierna inom ämnesområdet konsumentbeteende
 • relatera samtida konsumentbeteendetänkande - inklusive internetrelaterade frågor - till klassiska komponenter inom ämnesområdet
 • förstå konsumenterna på individnivå
 • förstå sociala, kulturella och andra kontextuella aspekter som berör konsumenterna
 • reflektera över "stimuli-responsmodellen" från en kritisk synvinkel
 • föreslå effektiva metoder för insamling av konsumentinformation för att stödja marknadsföringsbeslut
 • föreslå marknadsföringsåtgärder mot bakgrund av köpbeteendemodeller

Kursinnehåll

I kursens inledande del presenteras och diskuteras den historiska utvecklingen av olika teoretiska fält. Kursinnehållet sedan är organiserat för att inkludera ett urval av användbara perspektiv på marknadsföringsfrågor och konsumentbeteende. Dessa perspektiv är av tre slag:

Det första handlar om konsumenten och om konsumentens sammanhang. Detta perspektiv inkluderar aspekter såsom konsumenternas

 • behov, önskemål och begär
 • motivationen bakom upplevda behov, önskemål och begär
 • ekonomiska förmåga
 • personligheter, identiteter och livsstilar
 • attityder och värderingar
 • minnen
 • kultur, subkultur och geografiska sammanhang
 • X faktorer som påverkar kunders tänkande och handlande

Det andra perspektivet handlar om processer relaterade till köpbeteende samt till användning av varor och tjänster. Detta perspektiv omfattar aspekter såsom konsumenternas

 • informationssökning och uppmärksamhet
 • utvärderingar av alternativ
 • inköpsbeslut (det gäller produkter och varumärken, köpa kanaler)
 • utvärderingar efter köp

Det tredje perspektivet är kopplingen mellan marknadsföring (från företagets synvinkel) och konsumenters beteende, inklusive

 • stimuli-responsmodellen
 • hantering av word-of-mouth fenomen
 • metoder för att samla in information om konsumenterna
 • den speciella frågan om promotion av innovativa varor och tjänster (”adoption, rejection, diffusion”)

Ett återkommande tema i kursen är att försöka att förstå varför konsumenterna väljer att köpa vissa produkter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen organiseras genom en kombination av föreläsningar, seminarier och grupparbeten kring verkliga fall. Föreläsningar syftar till att ge perspektiv på kursinnehållet, och studenterna bör inte förvänta sig att allt innehåll i kurslitteraturen upprepas i föreläsningarna. Studenterna kan behöva förbereda uppgifter och uppdrag för seminarier och lagarbete. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom grupparbeten, samt individuell skriftlig tentamen i slutet av kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ASS1 Teamwork assignmnet 2.5 hp U, G, VG
EXA1 Written examination 5 hp U, G, VG

Böcker

Ekström, Karin M., Ottosson, Mikael, Parment, Anders, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi, Originator, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Originator, Ekström, Karin M., Ottosson, Mikael, Parment, Anders, (2017) Consumer Behavior: Classical and Contemporary Perspectives

ISBN: 9144116810, 9789144116815

Additional literature will be added according to information at the start of the course. A complete literature list will be available on Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.