Service Management and Marketing, 7.5 hp

Service Management and Marketing, 7.5 credits

723G45

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Aku Valtakoski

Kursansvarig

Aku Valtakoski

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva de mest centrala teoretiska koncepten, modeller och teorier inom ledning och marknadsföring av tjänster 
 • förstå rollen av tjänster för samhälle, företag och kunder
 • föreslå marknadsföringsåtgärder som ett företag kan genomföra för att förbättra tjänstekvaliteten
 • analysera situationer i ett företag från ett tjänstemarknadsföringsperspektiv, identifiera problem och mönster, föreslå underbyggda lösningar och reflektera över resultatet av föreslagna lösningar
 • kritiskt analysera och integrera marknadsföringskunskap samt uttrycka den i tal och skrift

Kursinnehåll

Under introduktionen av kursen diskuteras ledning och marknadsföring av tjänster och dess roll för samhälle, företag och kunder. Kursinnehållet är organiserat för att innehålla ett urval av perspektiv och aktuella frågeställningar inom ledning och marknadsföring av tjänster.

Den första delen av kursen tar upp centrala modeller för ledning och marknadsföring av tjänster. Denna del innehåller:

 • gap-modellen för tjänstekvalitet
 • servuktionsmodellen
 • tjänsters egenskaper (IHIP)
 • tjänstelogik

Den andra delen handlar om att förstå tjänstemötet och innehåller:

 • anställdas roll vid leverans av tjänst
 • kunders roll vid leverans av tjänst
 • tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse
 • förväntningar och upplevelse av tjänster

Tredje delen handlar om hur företag arbetar med utveckling och leverans av tjänster. Denna del innehåller:

 • tjänsteutveckling och innovation
 • tjänstefiering
 • servicescape
 • marknadsundersökningar

Ett återkommande tema i kursen är att förstå tjänstemötet och 'sanningens ögonblick'.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad genom en kombination av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Föreläsningarna ger perspektiv på kursens innehåll och kommer inte att upprepa hela omfattningen av kurslitteraturen. Studenter kan komma att förbereda och genomföra uppgifter till seminarier och gruppuppgifter. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom grupparbete och individuell skriftlig examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 4 hp U, G, VG
ASS1 Gruppuppgifter 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Wilson, Alan M., Zeithaml, Valarie A., Bitner, Mary Jo, Gremler, Dwayne D., (2016) Services marketing : integrating customer focus across the firm Third European edition. Maidenhead, Berkshire [UK] : McGraw-Hill Education, 2016.

ISBN: 9780077169312, 007716931X

This course involves considerable amount of reading. In addition to the course textbook, selected articles will also be assigned when the course starts. A complete litterature list will be available on Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.