Företagsetik i en globaliserad värld, 7.5 hp

Business Ethics in a Globalized World, 7.5 credits

723G54

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Åsa-Karin Engstrand

Kursansvarig

Åsa-Karin Engstrand

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202038 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och kritiskt diskutera centrala etiska teorier i ett historiskt och globalt perspektiv
 • problematisera och värdera organisationers etiska verktyg
 • problematisera och värdera organisationers arbete med socialt ansvar
 • problematisera och värdera konsekvenser av organisationers bristande etiska förhållningssätt på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå
 • reflektera kring individens ansvar och möjligheter att agera utifrån etiska förhållningssätt inom ramen för en organisation

Kursinnehåll

I kursen behandlas etiska frågeställningar i organisationer i ett globalt perspektiv med ett specifikt fokus på kunskap och etiska förhållningssätt.

Etiska frågeställningar spelar en viktig roll i olika typer av organisationer i olika delar av världen. I kursen problematiseras och belyses de etiska frågeställningar som kan uppstå på olika nivåer och i relation till olika intressenter. Centrala etiska teorier och forskning inom området presenteras och diskuteras. Organisationers arbete med etiska frågor samt eventuella effekter av deras agerande undersöks och analyseras. Individens möjligheter att agera enligt vissa etiska normer problematiseras och analyseras. Olika etiska frågeställningar och dilemman lyfts fram i ljuset av olika teoretiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Examinationsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • gruppuppgifter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell reflektiv dagbok, betygsskala: UV

För G krävs minst Godkänt på samtliga moment.

För VG krävs Godkänt på Gruppuppgifter/Aktivt deltagande på seminarier samt VG på Individuell reflektiv dagbok och Individuell skriftlig tentamen.

Om studenten behöver komplettera inlämningsuppgiften Reflektiv dagbok eller lämnar in uppgiften vid ett senare tillfälle än det ordinarie examinationstillfället kan studenten inte få högre betyg än G på det momentet.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig examination 3 hp U, G, VG
GRP1 Gruppuppgifter och seminarier 1.5 hp U, G
UPG5 Reflektiv dagbok (individuell) 3 hp U, G, VG
UPG4 Reflektiv dagbok (individuell) 1 hp U, G, VG
UPG1 Gruppuppgifter och seminarier 2.5 hp U, G
UPG3 Gruppuppgifter och seminarier 2.5 hp D
UPG2 Reflektiv dagbok (individuell) 1 hp U, G

Artiklar

Kurslitteraturen består av artiklar som kan nås antingen via biblioteket eller Lisam. Mer information finns i kursens studieguide.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.