Classics of Organization Theory, 7.5 hp

Classics of Organization Theory, 7.5 credits

723G56

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Andrea Fried

Kursansvarig

Andrea Fried

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) 201934-201938 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management
  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till civileknomprogrammen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de centrala perspektiven inom organisationsteori
- redogöra för utvecklingen av teorier inom modern organisationsteori
- redogöra för viktigare texter och forskare inom fältet 
- kritiskt granska och analysera teorier inom organisationsteori
- beskriva viktiga utmaningar inom fältet och relatera detta till näraliggande teoretiska fält
- redogöra för viktiga utmaningar inom fältet och, utifrån dessa, visa förmåga att diskutera praktiska implikationer för dagens organisationer

Kursinnehåll

Då organisationer av olika slag har en avgörande betydelse i det moderna samhället, studeras organisationsteori och relaterade fält utifrån många olika syften och perspektiv. Den här kursen fokuserar modern, klassisk organisationsteori. Klassiska organisationsteoretiska begrepp och paradigm studeras, liksom HRM, kultur, strategi, makt, institutioner, genus och organisationsstruktur.

En central aspekt av organisationer är att de består av individer, eller agenter, som tillsammans skapar, inte bara organisationer, men framförallt olika uppfattningar om dem. Dessutom består samhället i vår del av världen av olika typer av organisationer, inom vilka vi lever stora delar av våra liv, så som familjemedlemmar, anställda, studenter osv.  Agentens förmåga och intentioner, likväl som de strukturer som existerar i samhället i stort, påverkar vad som sker i en viss organisation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, olika typer av seminarier och gruppdiskussioner, individuellt arbete och arbete i grupp. Deltagande i seminarier och gruppdiskussioner är obligatoriskt och studenterna måste förbereda uppgifter både individuellt och i grupp inför de olika seminarierna. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom gruppuppgifter, obligatorisk närvaro vid seminarier och en individuell skriftlig examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Group Assignment 3.5 hp U, G
EXA1 Written Examination 4 hp U, G

Böcker

Ott, J. Steven, Shafritz, Jay M., Jang, Yong Suk, (2016) Classic readings in organization theory Wadsworth/Cengage

ISBN: 9780495833253

 

 

Additional literature may be used for the lectures and seminars. For more information, please go to Lisam during the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.